Förändringar i rätt riktning men inte tillräckligt

Kommunstyrelsen har reviderat delar av förslaget vad gäller byggandet av nya bostäder söder om Ullstämma mot Sturefors. Vänsterpartiet anser att det är ett steg i rätt riktning men planerna hotar ändå eklandskapets framtid. Läs Vänsterpartiets yttrande här.
Yttrande över ”fördjupning av översiktsplan för
Ullstämma, Möjetorp och norra Sturefors”

Nordamerika har sin redwood, nordeuropa har sin ek. Eken kan bli minst 1000 år och nästan 1500 arter av insekter, svampar och lavar har eken som sin främsta livsmiljö.

Ekens landskap
Söder om Linköping längs Stångåns dalgång sträcker sig Sveriges värdefullaste ekdominerade odlingslandskap. Detta landskap har genomgått en kraftig exploatering under de senaste århundradena. Andelen ekmiljöer inom det aktuella utredningsområdet har minskat från
550 ha på 1700-talet till 190 ha idag (källa: Callunas utredning). Eftersom avstånden mellan ekmiljöerna ökar är arternas långsiktiga överlevnad hotad. Inom området finns minst 40 rödlistade arter, bland annat den fridlysta läderbaggen som är en priorterad art i EU:s habitatdirektiv. Området är ett av EU:s Natura 2000-områden och är inom Sverige klassat som riksintresse. Det senare innebär att det har särskild betydelse för naturvården och ska skyddas från påverkan. Vid toppmötet i Johannesburg 2002 antog världens regeringschefer målet att till år 2010 stoppa den dramatiska förlust av biologisk mångfald som nu sker. Som en konsekvens av detta antog riksdagen i november 2005 miljömål nr 16 om ett rikt växt och djurliv (källa: www.miljomal.nu). Man kan undra om regeringen tänkte just på Ullstämma när de beskrev generationsperspektivet i sin prop. 2004/05:150. Enligt denna är bland annat följande punkter viktiga:
· ”Landskapet, sjöar och hav är så beskaffat att arter har sina livsmiljöer och spridningsvägar säkerställda.
· Det finns tillräckligt med livsmiljöer så att långsiktigt livskraftiga populationer av arter bibehålls.
· I områden där viktiga naturtyper skadats restaureras sådana så att förutsättningarna för den biologiska mångfalden väsentligt förbättras. Det kan till exempel handla om naturtyper som generellt har minskat kraftigt i yta och utbredning, som fått sina kvaliteter som livsmiljö generellt utarmad, som hyser en stor mångfald av arter eller som hyser genetiskt särpräglade arter.”

Med hänvisning till ovanstående anser vänsterpartiet att det är mycket olämpligt att exploatera det aktuella planområdet. En bebyggelse skulle ytterligare stänga av spridningsvägar för de hotade arterna samt omöjliggöra restaurering av det gamla eklandskapet. Detta skulle långsiktigt även hota mångfalden i Tinnerö eklandskap.

Vägdragning bör omprövas
Den av vägverket planerade nya sträckningen av länsväg 687, med byggstart tidigast 2008, skär rakt genom ett av ekens kärnområden med sju rödlistade arter. Vänsterpartiet anser att kommunen mot bakgrund av ny fördjupad kunskap och kraftfulla signaler från riksdagen ska kräva en omprövning av denna vägdragning. Vägen borde lämpligen dras väster om Edsberga längs nuvarande cykelväg.

Kulturvärden
Även andra värden hotas. I området finns gamla bymiljöer och ett levande odlingslandskap som bör skyddas. Betesdriften är en förutsättning för artrika ängsmarker och långsiktigt hållbara ekmiljöer.

Ridverksamhet
De ridstall som finns inom området är viktiga för många ungdomar, främst flickor. Vänsterpartiet anser att det bör satsas mer på fritidsaktiviteter för flickor. Detta för att motverka den nuvarande snedfördelningen av resurser. Det vore därför olyckligt om ridverksamheten skulle tvingas längre bort från staden. Vi anser att det är viktigt att hålla på de etablerade reglerna för avstånd mellan bebyggelse och hage (200m) samt bebyggelse och stall (500m). Kommunens förslag att sänka gränsen till 50m innebär i praktiken att ridverksamheten på sikt kommer att tvingas bort från området.

Friluftsliv
Det aktuella området är viktigt för friluftsliv och rekreation. En exploatering av området medför ökat buller, luftföroreningar och minskad biologisk mångfald vilket försämrar områdets rekreationsvärde.

Strandskyddet
Vi anser att det är oacceptabelt att man inte tar hänsyn till strandskyddet. I planen föreslås exploatering av strandskyddad mark längs Stångån.

Stadsplanering med kortare transporter
Linköpings utbredning är redan alltför långsträckt. En mer centrerad bebyggelse skulle medföra kortare transporter och därmed en minskad belastning på miljön. Vänsterpartiet motsätter sig därför en ytterligare förlängning av staden söderut, en inriktning som vi angivit i vårt yttrande över ”Framtida planstrukturer i Linköping” i mars 2004. Det redan planerade nya bostadsområdet inom övningsområdet, Djurgården, uppfyller detta krav. Det blir en länk mellan Lambohov, universitetet och stadskärnan. Området kommer också att få bra kollektivtrafik vilket ger ytterligare miljövinster.

Framtida nationalpark
Vad bör göras för att skydda eklandskapet i Ullstämma, Möjetorp och norra Sturefors? Vänsterpartiet anser att delar av det aktuella området bör stödplanteras med nya ekplantor. Befintliga ekområden måste underhållas genom regelbundet bete och vid behov röjning av sly. Kommunen bör i samarbete med övriga intressenter försöka finna former för ett långsiktigt hållbart användande av området. Statliga medel och bidrag från EU bör kunna skapa ekonomiska möjligheter för detta. I framtiden kanske detta område kan bli en ny nationalpark som kan locka naturälskare från när och fjärran och stolta Linköpingsbor får tillfälle att njuta mest av alla.

Vänsterpartiet
Linköping den 20 mars 2006

Du gillar kanske också...