Öppet brev till Göran Persson inför (s) valmanifest

I det socialdemokratiska valmanifestet som Du i egenskap av partiordförande kommer att presentera kan vi vänta oss ett antal löften om angelägna välfärdsreformer. Det kommer säkert också att påtalas att sysselsättningen alltjämt är socialdemokraternas viktigaste fråga.

Frågan är då om Ni är beredda att också konkret föra en politik för full sysselsättning. På Er senaste kongress beslutades att ”full sysselsättning är socialdemokratins allt överskuggande mål”. Det kan svårligen tolkas på annat sätt än att ökad sysselsättning ska ha företräde framför låg inflation när Riksbanken sätter räntan. Med nuvarande ordning har Riksbanken till exempel motiverat en höjning av räntan med ”en allt starkare arbetsmarknad med stigande sysselsättning, allt lägre arbetslöshet och en ökad brist på arbetskraft.” Det var alltså nödvändigt utifrån Riksbankens synvinkel att aktivt motverka förbättrad sysselsättning. Det är självfallet ingen rimlig ordning och Du har själv låtit förstå att Du inte har varit nöjd med en del av Riksbankens räntehöjningar. Det är Du inte ensam om. Exempelvis konstaterade Konjunkturinstitutet att den senaste räntehöjningen ”motverkar helt enkelt förbättringar av arbetsmarknaden.”

När regeringen tidigare i år fått frågan om kongressbeslutet har svaret varit att Ni inte ens är beredda att jämställa sysselsättning med låg inflation. Men låt oss hoppas att Ni bara velat vänta in valmanifestet innan ni deklarerar att Ni återgår till den framgångsrika sysselsättningspolitik som drevs till i början på 1990-talet. Gör Ni det har Ni givetvis mitt och vänsterpartiets fulla stöd och då kan vi presentera ett ordenligt alternativ till borgaralliansens politik med sänkta ersättningsnivåer, stora skattesänkningar och ökad otrygghet för löntagarna.

Men det räcker självfallet inte bara med räntepolitiken för att få till en kraftig sysselsättningstillväxt. Full sysselsättning som överordnat mål förpliktigar också till att skapa många nya jobb i den offentliga sektorn efter de stora nedskärningarna. Vårt förslag om 200 000 jobb är ett steg på vägen för att återställa det som raserats. Och vi vet att behoven är stora, det får vi ju nästan dagligen rapporter om.

Men kostar det inte för mycket? Motfrågan är självklar. Idag kostar arbetslösheten enorma summor, både som utbetalningar från försäkringssystemen och i form av sociala kostnader som skapas av utslagning, utanförskap och fattigdom. Dessutom förlorar samhället oerhört mycket på att människor, som skulle kunna bidra till den gemensamma produktionen av varor och tjänster, inte får tillfälle att göra det. Och de privata företagen har, trots högkonjunktur och historiskt höga vinster, visat att de inte förmår ta ett långsiktigt ansvar för investeringar och sysselsättning. Att det förhåller sig på detta sätt tror jag inte att det saknas medvetenhet om hos socialdemokraterna.

Sverige är idag ett mycket rikare land än 1990 då vi kunde finansiera 1,6 miljoner offentligt anställda. Med vårt förslag om 200 000 nya jobb skulle det ändå saknas ungefär 50 000 jobb för att nå upp till 1990 års nivå. De mycket gynnsamma ekonomiska prognoserna för nästa mandatperiod visar också att det går att finansiera en utbyggd välfärd.

Om vi som räkneexempel antar att de 200 000 nya jobben i offentlig sektor blir till ett nettotillskott så innebär det en budgetutgift på drygt 17 miljarder kronor. Den summan kommer dock att vara något högre eftersom även andra än arbetslösa kommer att ta de nya jobben. Samtidigt tillkommer ett antal miljarder för till exempel utbildning och andra investeringar som krävs för att sätta igång de nya jobben. Men dessa utgifter är investeringar som snabbt genererar inkomster. De som idag är arbetslösa och som får arbete kan betala mer i skatt, vilket ger ett återflöde till den offentliga sektorn och dessutom kommer de utbetalda lönerna till stor del att användas till ökad konsumtion, vilket ger ökade momsintäkter. Offentliga investeringar är också en stark motor för de privata företagen, då efterfrågan på deras varor och tjänster ökar.

Energi- och miljöomställningen ger oss också stora möjligheter till många nya framtidsjobb. Utifrån branschens egna beräkningar uppskattar vi att energiomställningen kan ge minst 170 000 nya jobb fram till 2020.

Jag och vänsterpartiet hoppas verkligen att Ert valmanifest aviserar en politik för full sysselsättning och en rejäl jobbsatsning i den offentliga sektorn.

Bästa Hälsningar

Lars Ohly

Du gillar kanske också...