Budgetförslag: Linköping – En kommun för alla

Linköping – En kommun för alla

Budgetförslag – Linköpings kommun 2016-2017

Ladda ner hela dokumentet som PDF-fil: Vänsterpartiets budgetförslag 2016-2017

Inledning
Linköpings kommun är en framtidskommun, det är en plats dit människor väljer att flytta och en plats där många vill stanna kvar. De ekonomiska förutsättningarna för att skapa en god välfärd i Linköping finns tillgängliga. Samtidigt som Linköping har alla möjligheter i världen att stå starkt rustad inför framtiden så finns det stora problem. I bostadsområden som Ekängen och Skäggetorp är drömmen om en sammanhållen stad långt borta. Segregationen mellan stadsdelar och mellan landsbygd och stad är problem som måste tas på allvar och som måste åtgärdas.
I Vänsterpartiets budget sätter vi starten för ett rättvisare Linköping. För en kommun som håller ihop och en kommun där man får samma förutsättningar, oavsett var i kommunen man bor, om man är man eller kvinna och oavsett var man har sitt ursprung. Vänsterpartiets budget lägger grunden för ett jämlikare och mer jämställt Linköping.

En feministisk budget
Arbetet för ett jämställt samhälle står i fokus för denna feministiska budget. Att se och förstå den maktstruktur som råder i samhället är avgörande för att kunna förändra den. I kommunen ska alla chefer kontinuerligt genomgå jämställdhetsutbildningar och jämställdhetsarbetet ska struktureras och följas upp betydligt bättre än idag. Jämställdhet innebär rättvisa, demokrati och delaktighet, att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. För att detta ska bli verklighet förutsätts lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden.
• Alla beslut som fattas i kommunen ska innehålla en jämställdhetsanalys.

Kommunens intäkter
Kommunens intäkter kommer till den största delen från kommunalskatt och statsbidrag. Till det kommer utdelningar från kommunala bolag och avgifter i verksamhet. Vänsterpartiet anser att en solidarisk finansiering är av yttersta vikt i kommunen. Vi vänder oss emot att finansiera kommunal verksamhet genom uttag av kapital från AB Stångåstaden. Allmännyttan står inför en stor expansion och att i det läget föra över resurser från bolaget är ett hot emot soliditet och expansion. Att ta ut stora summor ur allmännyttan kommer på sikt att kräva hyreshöjningar.
För att åstadkomma en solidarisk finansiering av de satsningar vi avser att göra, så är en höjning av kommunalskatten en naturlig väg att gå. Således föreslår vi en skattehöjning om 30 öre.
• Värdeöverföring från AB Stångastaden ersatts av skattehöjning
motsvarande 55 mkr, vilket motsvarar cirka 17 öre.
• Vänsterpartiets övriga satsningar motsvarar cirka 24 öre skattehöjning.

En demokratisk och effektiv organisation
Den svenska välfärden har länge haft ett mycket högt förtroende hos medborgarna. Under senare år har dock detta förtroende sjunkit och allt fler ifrågasätter välfärdens funktion och resultat. Denna kritik riktar sig allt oftare mot hur själva styrningen av välfärden och den offentliga sektorn fungerar. De styrmodeller som brukar kallas New Public Management pekas ofta ut som
problemet. De senaste decennierna har mål- och resultatstyrning, ökande kontroll och användandet av ekonomiska incitament och köp-och-säljmodeller präglat offentlig sektor. Man har försökt göra marknad av ett område som inte har med marknaden att göra. De åtgärder som var tänkta att minska byråkratin har idag skapat en helt ny administrativ börda. Återrapporteringskrav, utvärderingar och kvantitativa jämförelser tynger välfärdsmedarbetarnas vardag, men har inte införts av en slump. De marknadsreformer som genomförts har haft svårt att garantera likvärdigheten. Kontroller har varit nödvändiga i såväl privat som offentligt utförd välfärd för att förhindra att ersättningsmodeller och konkurrens styr mot att man exempelvis försöker undvika brukare som upplevs som kostsamma. Förekomsten av ett vinstintresse i välfärden kräver reglering för att inte leda fel. Men New Public Managements avarter drabbar hela välfärden, oavsett om utföraren är privat eller offentlig.
I stället för att lita på välfärdsmedarbetarnas kompetens och erfarenhet sätts fyrkantiga styrmodeller och betungande uppföljning i centrum. Användandet av ekonomiska incitament och förekomsten av kommersiella intressen har fått oönskade konsekvenser. För att höja kvaliteten i kommunala verksamheter och bevara tilliten till välfärden måste välfärdsmedarbetarnas kunnande, erfarenhet och yrkesetik tas tillvara mer än i dag. Vi måste helt enkelt börja lita på kompetensen hos de anställda. För dem som arbetar i offentlig sektor kommer det att innebära en större frihet, men också ett större ansvar.

Marknadsreformerna i välfärden genomfördes många gånger snabbt och utan konsekvensanalyser. Det är nu dags att gå in i ett nytt skede i utvecklingen av vår gemensamma välfärd. Regeringen har aviserat att de kommer tillsätta en utredning för att förbättra och demokratisera styrningen av välfärden i framtiden. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL kommer under mandatperioden att prioritera arbetet med att arbeta fram nya, bättre sätt att styra och leda välfärden. För att Linköpings kommun inte ska hamna på efterkälken i denna för välfärden så viktiga fråga är det dags att redan nu inrikta arbetet för att skapa en organisation som styrs och leds utifrån medborgarnas behov och medarbetarnas kompetens.
• Med denna budget ges ett uppdrag till kommunledningskontoret att
påbörja ett utvecklingsarbete som ska leda fram till ett nytt sätt att styra
och leda kommunens verksamheter.

En välfärd fri från privata vinstintressen
När man arbetar med människor är kontakten mellan brukare och personal den viktigaste pusselbiten för att uppnå god kvalité. Linköpings kommun ska erbjuda en god välfärd med hög personaltäthet och god kontinuitet. För att åstadkomma det så måste välfärden vara fri från privata vinstintressen. Istället för att ett fåtal ska sko sig på bekostnad av dem som arbetar i, och som brukar välfärden, så ska alla få ta del av en god välfärd. Var och en som behöver hjälp och stöd i Linköping ska veta att de får ta del av en välfärd som går att lita på. Varje skattekrona som går in i välfärden ska göra nytta där. Med Vänsterpartiets politik fasas de vinstdrivande alternativen ut, till förmån för icke vinstdrivande organisationer och kommunens aktör, Leanlink. Ett vinststopp ger mer pengar i verksamheten, där de kommer brukarna till större nytta. Kvalitet, kontinuitet och brukarinflytande är ledorden för Vänsterpartiets politik.
• Alla pågående upphandlingar i verksamheter där man arbetar med
människor i deras vardag ska omedelbart avbrytas.
• I den takt som avtal med privata, vinstdrivande aktörer går ut, ska
verksamheten återtas i kommunal regi.

Kommunen som arbetsgivare
Linköpings kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Vi ska i och med det vara en arbetsgivare som erbjuder trygghet, flexibilitet och arbetsglädje. Fasta anställningar ska vara norm i Linköpings kommun, vikariat undantag och allmän visstid en anställningsform som fasas ut. Som anställd i kommunen ska man kunna leva på sin lön. Det innebär i sin tur att alla ska ha rätt till ett heltidsjobb, med möjlighet till deltid för dem som väljer det. Alla människor ska kunna fylla sin tid med meningsfull sysselsättning. Oavsett funktionsnivå så ska man känna att man är en del av samhället och att det man gör är meningsfullt. För att åstadkomma det krävs det att fler arbeten skapas. Dessa arbeten måste vara spridda över kommunen och en stor del av dem ska innehålla handledning för att komma in i ett yrke, eller för att få stöttning så att meningsfullt arbete kan utföras.

Jämställda löner och arbetsvillkor
Vänsterpartiet arbetar för att kommunen ska ta ansvar för att den kollektiva lönediskrimineringen mellan män och kvinnor upphör. Vi kan göra mycket på kommunal nivå, då 80 procent av de anställda inom kommuner och landsting är kvinnor. Vänsterpartiet stödjer de fackliga kraven för höjda lägstalöner och befattningslöner. Lika lön för likvärdigt arbete är vårt mål. Det är idag en realitet att många inte kan leva på sin lön och att klassklyftorna ökar. Med bättre villkor och höjda löner för de lägst avlönade i kommunen ökar trycket för att även den privata omsorgssektorn höjer sina löner.
Arbetsvillkoren för män och kvinnor skiljer sig åt på fler områden än lönen, det handlar om vilka som får arbetskläder, har de tryggaste anställningarna och har karriärmöjligheter. Vi vill att Linköpings kommun ska vara en feministisk arbetsgivare som aktivt synliggör och motverkar könsorättvisorna i arbetet.

Bekämpa diskrimineringen på arbetsmarknaden
På kommunens arbetsplatser ska det inte förekomma någon diskriminering. Personalens sammansättning ska prägla det omgivande samhället. Vänsterpartiet anser att flerspråkighet och flerkulturell erfarenhet ska ses som en merit vid anställningar. Personalen, framförallt cheferna, ska få utbildning i diskrimineringsfrågor. Linköpings kommun ska vara en förebild när det gäller att anställa personer med funktionsnedsättningar.

Arbetstidsförkortning på försök
Många anställda i Linköpings kommun arbetar inom omsorgssektorn. Det kan vara ett fysiskt eller psykiskt tungt arbete där många tvingas till deltidsarbete för att orka. Vänsterpartiet anser att alla ska orka arbeta heltid, men anser därmed att det nuvarande heltidsmåttet inte är lämpat för dem som har de mest krävande arbetena. Under budgetperioden vill vi således inleda försök med sex timmars arbetsdag. Till att börja med vill vi påbörja ett försök med sex timmars arbetsdag för socialsekreterare inom socialkontoret, och personal på ett kommunalt äldreboende. Delade turer ska fasas ut under budgetperioden. I takt med att utförarna inom omsorgen blir färre underlättas detta.
• Försök med sextimmars arbetsdag: 5 mkr
• Delade turer inom omsorgsyrkena fasas ut: 5 mkr

Upphandling
Offentlig verksamhet upphandlar idag tjänster och varor till mycket stora belopp. För att dessa pengar inte ska gå från det offentliga till privata ägare utan att göra nytta, krävs politisk styrning. Vi kan, genom vårt sätt att styra upphandlingar göra världen mer klimatsmart, mer jämställd och vi kan verka för en rättvisare arbetsmarknad. Vänsterpartiet anser att det är dags för kommunen att våga ta sitt ansvar som konsument och upphandlare.

Jämställd upphandling
I arbetet för att skapa ett jämställt samhälle har den offentliga sektorn ett stort ansvar att ta för att främja och skynda på utvecklingen. Att integrera jämställdhetsperspektivet vid offentliga upphandlingar säkerställer att kvinnor, män, flickor och pojkar garanteras likvärdig service och rättvis fördelning av resurser. Det är också ett sätt att höja kvaliteten på den offentligt finansierade
verksamheten. Linköpings kommun köper varje år varor och tjänster för stora summor. I rollen som inköpare finns det stora möjligheter att ställa krav på leverantörerna för att främja jämställdheten i samhället. Upphandling sker i strikt reglerade former enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV). Dessa lagstiftningar är i sig problematiska men då det är dessa som reglerar offentlig sektor är det också dessa som man får förhålla sig till och i den mån det går främja en positiv samhällsutveckling. Lagstiftningen ger dock upphandlande myndigheter möjlighet att ställa olika krav på leverantören utöver själva tjänsten eller varan. På miljöområdet har kommuner och landsting kommit en bit på vägen. När det gäller att ställa krav på jämställdhet finns mycket stora utvecklingsmöjligheter.

De krav som kan ställas på leverantörer är bland annat att de har en framtagen jämställdhetspolicy, aktivt arbete med jämställdhetsintegrering, att man tydligt visar att man följer gällande lagstiftning, visar på kunskap och kompetens inom området och så vidare. Att ställa krav på jämställhet vid upphandlingar är en liten del i ett större arbete. Vänsterpartiet anser att jämställdhet är en faktor som fortlöpande ska beaktas inom upphandling.

Vita jobb
Den ekonomiska brottsligheten omsätter varje år miljardbelopp. En del av detta kommer från offentlig upphandling där oseriösa eller kriminella företag får kontrakt med till exempel kommuner och landsting, som huvudentreprenör eller dennes underentreprenör. Samhällskonsekvenserna av denna brottslighet är mycket allvarliga. Skattemedel hamnar hos kriminella istället för i välfärden. Kriminella företag betalar sällan skatt utan ofta förs pengar ut till skatteparadis. Människor i en utsatt situation utnyttjas som arbetskraft med dåliga arbetsvillkor. Detta innebär även en press på andra löntagares villkor. Seriösa företag kan inte konkurrera med skumraskföretagen på lika villkor. Erfarenheter visar också att omfattande ekonomisk brottslighet kan innebära att personerna bakom brottsligheten blir maktfaktorer i samhället.
Det finns alltså otaliga orsaker för Linköpings kommun att stärka kampen emot den ekonomiska brottsligheten. ”Vita jobb” är ett framtaget verktyg för att motverka svartarbete och social dumpning vid offentlig upphandling. Vänsterpartiet anser att Vita jobb-modellen ska implementeras i Linköpings kommun, att användas vid upphandlingar, inom budgetperioden.

Linköping – en kommun för alla
Vänsterpartiet vill skapa ett jämlikt samhälle där alla, oavsett förutsättningar, kan leva ett gott liv. Den välfärd som finns i Linköpings kommun måste successivt byggas ut för att bli en viktig del i att ge alla barn samma möjlighet till att leva ett gott liv. Det sociala arvet måste brytas för att inte fattigdom, ohälsa och utsatthet ska föras vidare från föräldrar till barn. Nyckeln till att bryta det sociala arvet är utbildning. Linköpings kommun ska därför erbjuda alla barn en god pedagogisk vardag och se till att inte en enda unge blir utan förutsättningar för att klara grundskolan.

Tidiga insatser är sociala investeringar
En av samhällets viktiga uppgifter är att ge varje barn som föds goda förutsättningar för att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv. Rätt form av tidiga och synkroniserade insatser från samhället kan i många fall förhindra framtida psykisk ohälsa eller andra sociala problem.

I Sverige kostar varje barn samhället cirka 3,5 miljoner kronor från det att hen föds till att hen går ut gymnasiet. Frågan är om dessa pengar används på bästa sätt och om barn med särskilda behov får rätt insatser så att den investering som görs förvaltas. Barns förutsättningar att lyckas i livet påverkas av en mängd faktorer, såväl ärftliga och miljömässiga som enskilda livshändelser. Samhället försöker genom en rad olika insatser att kompensera för dessa olika förutsättningar. Att så tidigt som möjligt hjälpa barn och unga som har problem är bra för barnen, familjen och för
samhället. För att barn och unga ska klara sin skolgång krävs att var och en får tillgång till de resurser som krävs. Att klara skolan innebär att ungdomarna får med sig kunskaper som gör att de står väl rustade för livet utanför skolan. Det finns flera viktiga åtgärder som bör göras i dagens skola för att alla elever ska bli sedda och få den hjälp som de behöver. Klasserna är idag stora och bör på sikt minskas. I den budget som Vänsterpartiet förhandlat fram med regeringen finns bidrag till kommunerna för att investera i skolan.

Rätt till förskola
Barn till arbetslösa och föräldralediga ska ha samma rätt som alla andra barn att få vara i förskolan. När det kommer ett nytt barn i familjen så behöver det äldre syskonet mer än någonsin sin trygghet i förskolan tillsammans med andra barn och vuxna. Enligt FN:s barnkonvention så ska samhället alltid sätta barnens väl och ve i första hand. Vänsterpartiet anser att alla barn ska beredas möjlighet att vistas 30 timmar i förskolan varje vecka. Förskolan har en viktig roll i att lägga grunden inför framtida skolgång. För att detta ska vara genomförbart måste barngrupperna minskas i storlek.
Alla barn i Linköpings kommun ska ha rätt till pedagogisk verksamhet. För de barn som tillfälligt vistas i Linköpings kommun så ska tillfälle ges att ta del av pedagogisk verksamhet. Det gäller även i de fall då föräldrarna är fattiga EUmedborgare som kommer till kommunen för att hitta arbete eller för att tigga.
• Möjlighet till 30 timmar per vecka i förskola för barn till föräldralediga
och arbetslösa: 25 mkr

Genusmedvetenhet
För Vänsterpartiet är det viktigt att alla som arbetar med människor på olika nivåer i kommunen genusmedvetna, och att barn och ungdomar från tidig ålder möter både män och kvinnor som arbetar i förskolan, skolan och i gymnasiet. Medvetenheten bland personalen om hur gamla fördomar och mönster lärs ut och lärs in är viktigt så att man kan bryta det rådande systemet. Man föds inte till flicka eller pojke, man formas av samhället. Återkommande fortbildning om genusfrågor ska vara en självklarhet för all personal i förskola och skola.

Alla ska klara grundskolan
Vänsterpartiet anser att alla ska få den hjälp de behöver för att klara godkända betyg i grundskolan. Godkända betyg är nyckeln till ett fungerande vuxenliv. Delaktighet och förståelse för det demokratiska samhällets struktur är en viktig del för ungdomarnas utveckling till fria demokratiska medborgare. Att gå ut grundskolan utan att ha klarat alla ämnen med godkänt betyg är inte ett
misslyckande enbart för eleven, utan för hela samhället. För individen kan detta bli början på en livslång utsatthet. Skolan måste få resurser att ge alla barn och ungdomar möjligheter att klara
samtliga ämnen i grundskolan.
• Stödinsatser och sommarskola: 10 mkr

Ekologisk mat
För att uppnå ett hållbart samhälle bör vi i högre utsträckning ställa om till ekologisk matproduktion. På sikt bör den mat som serveras var ekologisk och/eller närproducerad i hög utsträckning. Alla förskole- och skolmåltider i Linköpings kommuns regi ska ha minst en dag per vecka med enbart vegetarisk kost.
• Fler måltider med ekologiska och/eller närproducerade produkter: 3 mkr

Elevhälsa
Vänsterpartiet anser att skolhälsovården behöver förstärkas. Skolhälsovården är en naturlig och viktig del av svensk skola, som för att utvecklas behöver ett tydligt uppdrag och öronmärkta pengar. Skolsjuksköterska, kurator och psykolog behöver finnas tillgängliga för alla barn under skoltiden och tiden på varje skola ska vara så väl tilltagen att man ska kunna boka en tid med kort varsel.
• En riktad förstärkning görs av elevhälsan med 5 mkr.

Lära och utvecklas hela livet
Människor förändras och utvecklas hela livet. Linköpings kommun ska ha ett utbildningsutbud som möjliggör för människor att byta yrke som vuxen. Vuxenutbildningen ska vara väl matchad mot arbetsmarknaden. Den som behöver komplettera, validera eller ändra sin utbildning ska ha stora möjligheter att göra det, oavsett bakgrund.

Omsorg i Linköpings kommun
Brukarinflytande är grundläggande i all omsorg. Var och en ska känna att den har makten över sitt liv och över sin tid. För att ge god omsorg och brukarinflytande så behövs hög personaltäthet och god kontinuitet. Det är oförenligt med verksamheter som syftar till att samtidigt kunna lyfta vinst ur verksamheten, då all vinst sker på bekostnad av bemanning.
I de delar av livet då man inte klarar sig själv, utan behöver hjälp och stöd, är behovet av autonomi som störst. Brukarens syn på sina behov ska, så långt det är möjligt, få råda i omsorgen.
Som boende i Linköpings kommuns särskilda boenden ska man kunna lita på att verksamheten ska drivas med kontinuitet och kvalitet. När man som ung flyttar från sina föräldrar och in i ett gruppboende så ska man känna sig trygg att den personal man möter idag, inte är upphandlad och utbytt imorgon.
• All äldreomsorg i Linköpings kommun ska övergå i kommunal eller idéburen regi.
• Omsorg i Linköpings kommun ska inte upphandlas utan hanteras
långsiktigt i kommunal regi.
• Personaltätheten ska ökas, både dag- och nattetid: 20 mkr

Utsatta EU-medborgare
De människor som kommer till Linköpings kommun ska välkomnas. Det gäller oavsett om man kommer som turist, inflyttande eller i hopp om att under en period kunna arbeta eller tigga ihop till sitt dagliga bröd. Linköpings kommun ska värna om att alla människor ska behandlas med respekt och att alla som vistas i Linköpings kommun får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.
• Linköpings kommun ska erbjuda natthärbärge till bostadslösa under den kalla årstiden.
• Mark ska anvisas för att öppna för boende med enkel campingstandard i
Linköpings kommun.
• Barn till tiggande EU-medborgare i Linköpings kommun ska erbjudas en
pedagogisk vardag.

Hållbar samhällsbyggnad
Vi måste ändra vårt sätt att leva på planeten jorden, för att på så sätt kunna behålla ett värdigt liv här. Linköpings kommun har en viktig uppgift i att begränsa den påverkan vi har på miljön och på klimatet. De redskap som står till buds ärmöjligheten att förändra människors vanor för transporter och konsumtion, samtidigt som den förändringen också måste omfatta kommunen som konsument och aktör.
• Ägardirektiven för de kommunala bolagen ska justeras för att utgå från
ett hållbarhetsperspektiv.

Hållbar utveckling av staden, tätorterna och landsbygden
Hela Linköpings kommun ska kunna leva. Man ska kunna bo och hitta sin försörjning var som helst i kommunen, genom att studera och arbeta. För att det ska vara möjligt så måste kommunen aktivt verka för att merparten av alla som bor i kommunen ska kunna åka kollektivt till närmaste tätort. Kommunen bör driva frågan aktivt gentemot regionen som i slutänden äger frågan. I de fall där busslinjer läggs ned har kommunen en aktiv roll i att tillförsäkra sina medborgare ett funktionellt alternativ. Framförallt gäller att gymnasieelever, som inte har körkort eller bil, ska ha möjlighet att delta i fritids- och kulturaktiviteter utan att alltid vara beroende av skjuts av föräldrar. Effektiva och välfungerande bilpooler måste också uppmuntras och stödjas där intresse att starta sådana finns. En utbyggnad kring de mindre tätorterna är viktig för att där skapa förutsättningar för kommersiell och offentlig service. En välfungerande infrastruktur är viktig för
såväl företag som privatpersoner. Företagare är beroende av att kommunicera med kunder och leverantörer både digitalt och fysiskt via transporter. Till den infrastruktur som möjliggör att vara fast bosatt på landsbygden hör tillgång till matvaruaffär, med möjlighet till gratis och regelbunden hemkörning av beställda varor för den som bor på visst avstånd och inte själv kan köra till och från affären. Lanthandeln ska också kunna erbjuda viss offentlig service, genom att kunder får tillgång till dator och därmed information för dem som önskar. Förskola, skola och fritidshem ska också finnas på rimliga avstånd, så att de yngsta barnen inte behöver skjutsas alltför långa sträckor.
Kommunen ska vara attraktiv för företag som ger arbete inom flera olika branscher. Med hjälp av ett välutvecklat och miljövänligt transportsystem ska företag kunna etablera sig i så många delar av kommunen som möjligt. Detta gynnar en positiv befolkningsutveckling och innebär att arbetstillfällen sprids. Det är dessutom viktigt att företag får en blandad struktur istället för att vara knutna till några få sektorer. Detta minskar sårbarheten vid konjunktursvängningar. Att bygga bostäder och arbetsplatser inom samma område är också positivt ur hållbarhetssynpunkt
Kvinnor som bor på landsbygden har ofta utbildning på en högre nivå än männen, men deras inkomster är lägre. Ett skäl till detta kan vara att arbeten som motsvarar deras utbildningsnivå saknas på hemorten. Ett annat skäl kan vara att kvinnor i högre utsträckning – för att få en rimligt lång arbetsdag inklusive pendling till större orter – ”väljer” att förvärvsarbeta mindre än heltid. Det är också vanligt att kvinnor på landsbygden driver företag, men detta är ofta en sidoinkomst i förhållande till inkomst av anställning, inte den huvudsakliga försörjningen.
• Näringslivskontoret ska ges i uppdrag att särskilt uppmärksamma
kvinnors företagande och stödja entreprenörer med rådgivning
• Rådgivning till företag på landsbygden: 1 mkr

Miljö och klimat
Linköpings kommuns målsättning är att vara koldioxidneutralt år 2025. Det innebär att vi fram till detta år radikalt måste ha minskat våra koldioxidutsläpp. Det är ett högt uppsatt mål, som kräver stora insatser både på energi- och transportområdet. Kommunen och dess bolag behöver satsa mer på solkraft samt påverka privata fastighetsägare i deras val av satsningar.
• Riktad rådgivning ges till fastighetsägare.

Boende
Behovet av bostäder är stort i Linköpings kommun. För att tillse att alla människor har en bostad som passar dem, så måste fler bostäder byggas. Vänsterpartiet anser att de bostäder som byggs ska vara till stor del hyresrätter med låga hyror. Hyreslägenheter bör byggas även i Linköpings kommuns ytterområden och i andra tätorter än Linköping. De bostäder som byggs ska svara mot högt ställda miljömål. Vänsterpartiet vill se en bostadsmarknad som motverkar segregation. Ett sätt att lösa detta är att vid planering av nya bostadsområden skapa blandade bostadsformer
för människor med olika ekonomiska och sociala förhållanden Att öka andelen hyresrätter står i fokus eftersom kommunernas boendeplanering måste utgå från medborgarnas behov. Vänsterpartiet anser att det allmännyttiga kommunala bostadsföretaget, AB Stångåstaden, ska ha en stark ställning på bostadsmarknaden och föregå med gott exempel gentemot andra hyresvärdar. Vänsterpartiet vill också se en ökad demokratisering i boendet. Det innebär att de boende själva ges stor makt att bestämma över utvecklingen i sitt bostadsområde. Självförvaltning, där hyresgästerna till exempel ansvarar för en del av den yttre skötseln i området och i gengäld får lägre hyra, kan vara en sådan modell. Även när det gäller miljöförbättringar måste de boende involveras i processen. Vi anser att kommunen genom de kommunala bolagen bör frigöra mer yta för stadsodling vilket uppmuntrar hyresgäster till ökad egenodling.

Cirkulär ekonomi
Vänsterpartiet förespråkar att kommunen i allt högre grad övergår i det vi kallar cirkulär ekonomi. Det innebär en övergång från den linjära ekonomin till den cirkulära där alla produkter antingen bör vara biologiskt nedbrytbara, eller bör kunna återinföras i det tekniska kretsloppet. Politiska åtgärder är nödvändiga både inom EU och nationellt, för att styra emot en cirkulär ekonomi. Det finns nu exempel på kommuner i Sverige där verksamheten börjat ta inriktning mot denna typ av ekonomisk styrning och nu är det Linköpings tur. Det skulle innebära att många nya klimatsmarta och hållbara förslag kommer se dagens ljus! Vänsterpartiet har redan en rad sådana förslag såsom att kommunen ska öka och bättre utnyttja solenergi till exempel att bygga en publik anläggning för tankning av elbilar. Vi föreslår att Linköpings kommun upplåter mer plats till olika organisationers insamlingskärl för återbruk i anslutning till återvinningsstationerna.
Vänsterpartiet vill att kommunen och dess bolag ställer krav vid upphandling av byggentreprenader så att bästa energieffektivitet och effektivaste materialåtervinning vid nybyggnation och renovering utnyttjas.
• En utredning ska tillsättas för att utreda hur Linköpings kommun ska
kunna övergå till en mer cirkulär ekonomi.

Kultur och fritid
Såväl yngre barn som ungdomar och vuxna bör ha tillgång till ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Detta är viktigt för den individuella utvecklingen, och är likaså viktigt för att individen ska få ta del av samspel med andra under demokratiska former och utvecklas till en ansvarskännande medborgare. Många är också exemplen på att idrotts- och kulturföreningars arbete med integration är framgångsrikt.
Flickor och pojkar, kvinnor och män väljer ofta aktivitet utefter vad som är ”kvinnligt” eller ”manligt” passande. Hushållets privatekonomi medger ibland att ungdomar kan utöva aktiviteter som är dyrbara vad gäller utrustning, och att föräldrar ofta behöver skjutsa till olika platser. Andra barn ges inte samma möjligheter. Vänsterpartiet anser att flickor och pojkar ska ges samma rättigheter och möjligheter till en meningsfull fritid. Föreningarnas bidrag och villkor ska granskas ur ett jämställdhets-, jämlikhets- och integrationsperspektiv. Kommunens fritidsgårdar och mötesplatser ska aktivt jobba med att både flickor och pojkar ges makt, resurser och utrymme. Kommunens bolag ska ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv i avtal om stöd till idrottsföreningar.

Kulturskola och Teknikskola
Vänsterpartiet vill motverka att socioekonomiska förhållanden avgör vilka barn och ungdomar som får möjlighet att tillgodogöra sig kultur och ägna sig åt en egen kreativ verksamhet. Förutom att vi strävar efter en nolltaxa i kulturskolan bör kultur i ökad grad integreras i skolan. Det är viktigt att för barn och unga synliggöra det kulturutbud som finns i vår kommun, och uppmuntra dem att ta för sig av detta. Kulturen ska tillhöra alla. Inom ramen för Kulturskolan bör som tidigare finnas en bredd av konstformer: bild och form, teater, dans, musiklek, instrumentlekar, olika instrument, musikteori och sång. Vänsterpartiet vill lägga till ett nytt område, att utveckla det skrivna ordet. Detta kan ske på många olika sätt, så som beskrivits i en motion från Vänsterpartiet
i januari 2014. Vänsterpartiet vill förstärka kulturskolan för att bredda rekryteringen dit. Vi vill införa nolltaxa i kulturskolan, eftersom vi ser det som ett första steg mot att alla barn ska kunna börja i kulturskolan. Vänsterpartiet vill också inrätta en teknikskola, så att barn och ungdomar på sin fritid kan utveckla kunskaper om, och i, teknik.
Barn och unga som bor på landsbygden har sämre möjligheter att fritt välja idrotts- eller kulturaktivitet än sina jämnåriga i staden. Idrottsföreningen på orten erbjuder kanske endast fotboll, brist på kommunikationer gör det omöjligt att delta i Kulturskolan. Vänsterpartiets mål är att på sikt ha en avgiftsfri kulturskola.
• Kultur- och fritidsnämnden ska särskilt beakta att barn och unga på
landsbygden får till gång till ett bredare utbud, när föreningsbidrag
beviljas.
• Skrivarskola inrättas inom ramen för kulturskolan: 1 mkr
• Teknikskola inrättas: 1,5 mkr
• Extra stöd till föreningar som arbetar med integrationsinsatser: 1 mkr

Kultur och tillgänglighet
För en del av kommunens invånare finns sämre möjligheter när det gäller att komma till det kulturutbud som erbjuds i staden, landsbygdsinvånaren behöver en buss som passar, den som bor på äldreboendet kan ha fysiska svårigheter att komma ut. Vänsterpartiet föreslår att de som ansvarar för det kulturutbud som kommunen har inflytande över försöker finna lösningar som medger att kulturen kommer till medborgaren, inte enbart medborgaren till kulturen. Kan Arenabolaget förlägga småskaliga evenemang till bygdegården, så kan både bygden och invånarna få ett rikare liv.
Kulturen ska ges en naturlig arena där människor bor och vistas. För dem som inte kan ta sig till kulturupplevelser ska kulturen vara uppsökande. Det gäller exempelvis för servicehus och gruppbostäder.

Stöd till föreningslivet
Föreningar är i sig en mötesplats för människor, och ett föreningshus där olika intressen kan mötas ger nya möjligheter till personlig utveckling. Tillgång till mycket billiga möteslokaler är en förutsättning för att små och fattiga föreningar ska kunna utveckla sin verksamhet.

Ungdomar går i dag ofta samman för att bilda opinion kring ”nya” frågor och de har ingen ekonomisk möjlighet att hyra egna lokaler. Invandrarföreningarna i Linköping är många och kan vara en viktig tillgång i integrationen mellan nya och gamla svenskar. Ett föreningshus där yngre och äldre, nya och gamla svenskar kan mötas öppnar för nya möjligheter. Det är viktigt att föreningsbidragen från kommunen samordnas mellan nämnderna. Idag söks bidragen hos olika nämnder och ibland kan samma förening vara berättigad till bidrag från flera olika nämnder.

Du gillar kanske också...