Grön infrastruktur i Linköpings kommun

  • 15151427_10211124005045258_1783268625_n
  • 15139264_10211124003165211_487808550_n
  • a-15135620_10211124004525245_1390655135_n
  • b-15135455_10211124002045183_2108003844_n

Linköping är en stad i utveckling med ett övergripande mål om koldioxidneutralitet. Traditionell infrastruktur och därpå fossilbaserad och koldioxidgenererande trafik utgör en bidragande faktor med stark klimat- och miljöpåverkan. Negativa effekter ses på såväl klimat- och miljö som på folkhälsan.

Under måndagen höll vi i ett klimatmöte med inbjuden föreläsare i form av Per-Erik Hahn som är cykelsamordnare i Linköpings kommun. Linköpings kommun placerar sig högt i ranking ur ett nationellt jämförande perspektiv, då 27% av alla resor sker per cykel. Ambitionen är att 40% av alla resor ska ske med cykel till år 2030.

Utmaningar innefattar bland annat att ge Linköpingsborna bättre möjligheter att ta cykeln istället för bilen för transport. Problemformuleringar omfattar aspekter i både tid och rum, då dessa innefattar såväl utmaningar med årstidsväxlingar samt förbindelser mellan olika stadsdelar och cykelstråk.

Som en del i detta arbete har vi i Vänsterpartiet Linköping bland annat förslag om att starta ett cykelkök där kommuninvånarna gratis kan laga sin cykel. Empiriska data finns till stöd för detta då denna typ av struktur finns etablerad i flertalet svenska kommuner där detta givit önskade resultat.

Ett ökat cyklande på en säker cykelinfrastruktur bidrar med postiva effekter på såväl klimat- och miljöområdet som på folkhälsan med enorma samhällsekonomiska vinster och bättre livskvalitet.

Du gillar kanske också...