Ekologisk, ekonomisk och social rättvisa

Ekologisk, ekonomisk och social rättvisa

Ett koldioxidneutralt Linköping

 • Bygg nya Resecentrum med solpaneltak.
 • Sätt upp solcellspaneler på kommunägda byggnaders tak.
 • Sätt upp displayer för att visa luftkvaliteten i innerstaden.

Kommunfullmäktige i Linköping har år 2013 beslutat att Linköping år 2025 ska uppnått målet att vara en koldioxidneutral kommun. Det är en ambitiös och bra målsättning som gynnar kommunens invånare liksom dess miljö från såväl ekologiska, sociala och rättvisa perspektiv.

Boende

 • Vänsterpartiet vill bygga bostadsområden med blandade upplåtelseformer.
 • Vänsterpartiet vill återinföra en bostadsförmedling.
 • Vänsterpartiet vill bygga fler hyresrätter till billigare pris.
 • Vänsterpartiet vill att de boende själva ska ha stor makt över sitt bostadsområde.
 • Vänsterpartiet vill att klimatsmarta lösningar, skönhet och trivsel ska genomsyra både nybyggnation och renoveringar.
 • Vänsterpartiet anser att vid renovering av lägenhetsbeståndet i Stångåstaden ska mycket låga hyreshöjningar tas ut.

Vänsterpartiet vill skapa en bostadsmarknad som motverkar ökad segregation mellan rika och fattiga bostadsområden. Ett sätt att lösa detta är att vid planering av nya bostadsområden skapa blandade bostadsformer för människor med olika ekonomiska och sociala förhållanden. Det kan ske genom att olika upplåtelseformer blandas i samma område. Könsperspektivet måste genomsyra både den fysiska och sociala planeringen. Även barns och äldres inflytande måste öka för att olika behov ska kunna tillgodoses. En kommunal bostadsförmedling ska inrättas. Dit ska större delen av kommunens lägenhetsbestånd lämnas av alla fastighetsägare. På så sätt garanteras möjligheten för var och en, nyinflyttad och redan boende i kommunen, att kunna skaffa sig en bostad utan särskilda kontakter eller utan att behöva låna till en bostad.

Att öka andelen hyresrätter står i Vänsterpartiets fokus eftersom kommunernas boendeplanering måste utgå från medborgarnas behov och lika värde. Vänsterpartiet anser att det allmännyttiga kommunala bostadsföretaget, AB Stångåstaden, skall ha en stark ställning på bostadsmarknaden och föregå med gott exempel gentemot andra hyresvärdar. Samhällets behov av bra och billiga bostäder kan inte överlåtas till privata byggherrars ansvar. Ett problem är de höga hyresnivåerna framförallt vid nybyggnation. De leder till att många hushåll måste lägga en orimligt stor del av inkomsten just på hyran. Därför måste hyresnivåerna ner. En bra bostad till ett rimligt pris är en social rättighet. På nationell nivå driver Vänsterpartiet denna fråga genom ett förslag om statligt investeringsstöd på cirka 2 miljarder för att bygga nya miljövänliga hyresrätter. Ännu ett förslag som partiet lagt i en motion är slopandet av fastighetskatt på hyresrätter och studentbostäder som ytterligare skulle få ner hyresnivåerna.

Vänsterpartiet vill se en ökad demokratisering i boendet. Det innebär att de boende själva ges stor makt att bestämma över utvecklingen i sitt bostadsområde. Självförvaltning, där hyresgästerna till exempel ansvarar för en del av den yttre skötseln i området och i gengäld får lägre hyra, kan vara en sådan modell. Även när det gäller miljöförbättringar måste de boende involveras i processen.

I flera förorter i kommunen dominerade av hyreslägenheter har underhållet av utemiljön varit eftersatt under lång tid. För att komma till rätta med en sådan situation vill Vänsterpartiet att en omfattande upprustning av både infrastruktur och skötsel genomförs. Sådana åtgärder är nödvändiga för att dessa förorter ska bli trygga och vackra områden med god framkomlighet, för både bilar, gående och cyklister. Handikappanpassning är en självklar åtgärd. Prioriteringsordningen för olika delar i upprustningen ska bestämmas i direkt dialog med de boende.

Ekologisk hållbarhet, skönhet och trivsel ska genomsyra bostadsområdets yttre karaktär men även dess inre. Material, energisystem, byggmetoder och förvaltning ska garanteras framförallt vid nybyggnation men också vid omfattande renoveringar. Energismart renovering går helt i linje med det mål som kommunen satt upp om koldioxidneutral kommun och är en nödvändighet för att utsläppen ska minska. Kommunen bör också anstränga sig att efterforska alternativa energiformer som sol och vind vid ny- och ombyggnation.

Idag måste AB Stångåstaden genom Allbolagens tillkomst 2011 agera affärsmässigt på en konkurrerande marknad för att inte snedfördela konkurrensen gentemot privata fastighetsägare. Den vinst som AB Stångåstaden tar ut och som skickas till Stadshus AB anser Vänsterpartiet dock är oskäligt hög. Delar av vinsten skulle istället kunna användas för renoveringar. Effekten skulle bli att mindre hyreshöjningar än idag skulle behöva tas ut vid renovering och/eller att fler lägenheter skulle kunna renoveras. Vänsterpartiet anser att vid renovering av lägenhetsbeståndet i Stångåstaden ska en så liten hyreshöjning som möjligt tas ut. Detta för att man som boende ska ha råd att kunna bo kvar också efter renoveringen.

Infrastruktur

 • Vänsterpartiet vill verka för att ett försök med avgiftsfri kollektivtrafik inrättas.
 • Vänsterpartiet vill verka för större turtäthet och gratis skolkort till alla skolbarn.
 • Vänsterpartiet är positivt till att särskilda stråk för bussar och spårbunden spårtrafik inrättas.
 • Vänsterpartiet säger nej till stora väginvesteringar och nya köpcentra inom kommuns gräns men ja till fler bilfria och vintervägsunderhållna cykelvägar.
 • Jämställd och jämlik snöröjning och sandning – prioritera fotgängare.
 • Inrätta en ”gör det självverkstad” för cykelreparationer.
 • Vänsterpartiet vill verka för en förbättrad samordning av varutransporter i innerstaden.
 • Detta i sin tur bidrar till bättre luft och minskad buller.

Bra kollektivtrafik är viktigt i Linköpings kommun. Den är gynnsam ur miljösynpunkt och motverkar den ökande privatbilismen. Den är också en rättvisefråga framförallt eftersom det huvudsakligen är kvinnor, utan bil som utnyttjar den. Det är numera landstingets kollektivtrafiknämnd som sedan 2012 övertagit ansvaret över kollektivtrafiken men Vänsterpartiet vill arbeta för ett försök med avgiftsfri kollektivtrafik inom Linköpings kommun. Vi vill se högre turtäthet i kollektivtrafiken och kunna ge gratis busskort till alla skolbarn. Vänsterpartiet ser också positivt på att ett särskilt stråk för bussar och spårbunden kollektivtrafik byggs. Kommunen har ensam rådighet över nya detaljplaner och kan på så vis se till att bra vägar för cykel- och kollektivtrafik planeras in på ett tidigt stadium i nya bostadsområden.

Vänsterpartiet vill inte se fler stora väginvesteringar och nya externa köpcentra inom kommunens gräns. Sådana investeringar gynnar enbart ökad bilism och är ur miljösynpunkt inte hållbara då de på olika vis leder till ökade utsläpp. Vänsterpartiet ser däremot positivt på att kommunen fortsätter satsa på utökade och bilfria cykelstråk. Ett mer omfattande vintervägsunderhåll är en klimatsmart åtgärd som gör att fler kan och vill cykla hela året om. Möjligheter till bättre cykelparkeringar, så nära målpunkten som möjligt, är en självklarhet i Vänsterpartiets vision

Biologisk mångfald

 • Vänsterpartiet vill värna den biologiska mångfalden både på kort och lång sikt.
 • Vänsterpartiet vill bevara parker och grönområden så långt det är möjligt då nya bostadsområden byggs.
 • Vänsterpartiet vill att Tinnerö eklandskap ska bevaras i ett så orört skick som möjligt.
 • Vänsterpartiet anser att inga dispenser ska ges från strandskyddet i tätt bebyggda områden.

Bevarandet av den biologiska mångfalden är viktig framförallt när invånarantalet i kommunen växer. Människor har ett behov av rekreation i parker och grönområden så nära bostaden som möjligt Nya och expanderande verksamheter behöver större ytor och det finns en risk att park- och grönområden då försvinner. Den fysiska planering som görs bör därför alltid redovisa mer än ett alternativ, och ge beskrivningar av kort- och långsiktiga konsekvenser för såväl bebyggelse och infrastruktur som ekologiska samband. Samhällsplaneringen som sker nu måste ses i ett långt tidsperspektiv. Staden och landsbygden inrymmer kultur- och naturarv som måste förvaltas klokt. Kommande generationer måste också fortsättningsvis få möjlighet att uppleva en unik artrik natur. Natur- och kulturreservatet Tinnerö eklandskap, som varit boplats redan för tusentals år sedan, är ett gott exempel på detta och bör därför bevaras i ett så orört skick som möjligt.

Vänsterpartiet anser att inga dispenser ska ges från strandskyddet i tätt bebyggda områden. Här väger alltid allmänhetens intresse för tillgång till strandnära områden tyngre än den enskildes.