Kultur- och fritidspolitik

Kultur- och fritidspolitik

  • Stöd till föreningslivet.
  • Billiga möteslokaler till föreningslivet.
  • Samordning av föreningsbidragen.
  • Behåll och utveckla verksamheten i Hangaren i Ryd.

Föreningar är i sig en mötesplats för människor, och föreningslokaler där olika intressen kan mötas ger nya möjligheter till personlig utveckling. Tillgång till billiga möteslokaler är en förutsättning för att små och fattiga föreningar ska kunna utveckla sin verksamhet.

Invandrarföreningarna i Linköping är många och utgör en tillgång i det demokratiska arbetet.

Det är viktigt att föreningsbidragen från kommunen samordnas mellan nämnderna. Idag söks bidragen hos olika nämnder och ibland kan samma förening vara berättigad till bidrag från flera olika nämnder.

Kulturskola

  • Sänkta avgifter i kulturskolan.
  • Starta en ”skrivarskola” i kulturskolan.
  • En sammanhållen kulturskola med kommunen som huvudman.

Kulturskolan har en viktig funktion i kommunen, och är ett sätt att göra undervisning i musik, dans, teater och bild/form tillgänglig för alla barn och ungdomar. För att verksamheten ska vara reellt tillgänglig krävs dock att avgifterna i Kulturskolan sänks. Många barnfamiljer har en mycket knapp ekonomi, och barnens möjligheter att utvecklas bör inte hindras genom höga avgifter. Barn till låginkomsttagare ska inte stängas ute från Kulturskolan. Vårt långsiktiga mål är nolltaxa i Kulturskolan samt integrering av flera kulturverksamheter i den ”vanliga” skolan.

Vänsterpartiet vill att kulturskolans verksamhet skall ske i sammanhållen regi med kommunen som huvudman. Därför motsätter vi oss en delning av verksamhetsområden under olika huvudmän.

Bibliotek

  • Folkbiblioteken ska vara kommunala.
  • Generösare öppettider på bibliotekets filialer ute i bostadområdena.

Vänsterpartiet anser att biblioteket och dess filialer spelar en betydelsefull roll i människors vardag. Lokalerna skulle dock kunna utnyttjas mer effektivt, av exempelvis studieförbund. Dessutom skulle en större samordning med skolbiblioteken och dess verksamhet kunna ske. Vi tror att biblioteken kan utvecklas till att bli en viktig mötesplats och spela en ännu större roll än idag. Vänsterpartiet är motståndare till privatisering av folkbiblioteken.

Öppettiderna behöver utökas, särskilt vad gäller filialerna. Filialernas öppettider måste anpassas till de olika bostadsområdenas behov. När Linköping växer och nya stadsdelar tillkommer är det viktigt att nya filialbibliotek byggs där behov finns.

Idrott för alla

Idrottsrörelsen är vårt lands största folkrörelse med miljontals utövare och över en halv miljon ideellt arbetande ledare. Vi gläder oss åt att den svenska traditionen med en stor bredd av utövare samt ett stort folkligt engagemang i olika idrottsföreningar har möjliggjort framgångar inom den internationella toppidrotten.

Idrotten har en viktig roll i folkhälsoarbetet genom att främja motion, fysisk aktivitet och gemenskap. Dessutom gör idrottens föreningsarbete en viktig insats för att stärka den svenska demokratin när hundratusentals aktiva upplever möjligheterna i gemensamt styrda organisationer.

Vänsterpartiet anser att kommunen har en viktig roll att stödja idrotten och idrottsföreningar i Linköping ekonomiskt och genom att tillhandahålla idrottsanläggningar, gymnastiksalar, friluftsanläggningar och platser som uppmuntrar till spontanidrott. Genom kommunala satsningar och stöd till föreningar vill vi möjliggöra deltagande i idrott och motion för alla kommunmedborgare oavsett ekonomisk situation eller bostadsområde. Kommunens stöd ska ges med respekt för föreningarnas oberoende och rätt att själva styra sin verksamhet. Stöd till föreningar som fokuserar på ungdomsidrott och breddidrott ska prioriteras framför elitklubbar som erhåller sponsring från näringslivet. Särskilt stöd ska gå till föreningar som prioriterar arbetet för att kvinnor, män, tjejer och killar kan delta i idrott på lika villkor och med samma möjligheter till idrottskarriär.

Vänsterpartiet anser att Linköping ska ha en modern simhall i centralt läge för idrott, simträning och badlek. Vänsterpartiet har drivit frågan om att bygga den planerade nya simhallen i Linköping bredvid ”Tinnis” (där nuvarande simhall ligger), för att vi anser att det är viktigt att ha en centralt belägen simhall. Tyvärr har kommunfullmäktiges borgerliga majoritet röstat igenom att den nya simhallen ska ligga på Kallerstad.

För att ett bra, centralt beläget bad i vart fall under den varma årstiden ska finnas tillgängligt vill vi därför att utomhusbadet vid Tinnerbäcken, ”Tinnis”, ska kostas på en omfattande renovering och upprustning. Vi anser också att kommunen ska bygga och driva vattenlek i anslutning till bostadsområden som till exempel Skäggetorp, Ryd, Lambohov och Berga
I Hangaren i Ryd bedrivs viktig verksamhet för ungdomar. Många av dem som är aktiva inom Hangarens verksamhet nås inte med andra former av aktiviteter för ungdomar. Vänsterpartiet vill att verksamheten i Hangaren ska behållas och utvecklas.