Välfärd utan vinstintresse

Välfärd utan vinstintresse

 • En välfärd fri från kommersiella intressen.
 • Inga bolag med vinstutdelning inom äldreomsorgen.
 • Ta tillbaka äldreomsorgen
  • Ökad andel äldreomsorg i kommunens egen regi.
 • Höjd kvalitet genom ökad personaltäthet.
 • Hemsjukvård i kommunens egen regi.
 • Rätt till minst 2 timmar egen tid/vecka inom äldreomsorgen.
 • Daglig verksamhet som sammanhållen kommunal verksamhet.
 • Ökad utbyggnadstakt av gruppbostäder – kortare kötider – större möjlighet att välja.
 • Ökade resurser för kortare handläggningstider och hjälp inom rimlig tid.
 • Ge barn i ekonomiskt utsatta hushåll rätt till fritidsaktiviteter
  • 3000 kr extra för barn 6–18 år.

Hemtjänst, hemsjukvård och äldreomsorg

Välfärd i livets alla skeden är Vänsterpartiets främsta mål med välfärds-politiken. En äldre¬omsorg med god kvalitet för alla som behöver den är därför ett mycket viktigt mål för Vänsterpartiet. Idag dräneras äldreomsorg och hemtjänst på skattepengar. Vänsterpartiet menar att de skattemedel som vi anslår till äldreomsorg ska gå just till omsorg, inte till aktieutdelningar place-rade i skatteparadis. Det innebär också en extra kostnad att lägga ut verksam-heter på privata utförare. Kommunen har till exempel fått inrätta ett särskilt kvalitets- och utvärderings¬kontor, med särskild anställd personal för att kunna följa upp att man får det man betalat för. Vänsterpartiet anser att det är kommunen själv, alternativt ”icke vinstdrivande organisationer” som ska sköta de olika verksamheterna inom vård och omsorg i vår kommun. Vänsterpartiet vill att kommunen steg för steg, i takt med att kontrakten med de privata vård-bolagen löper ut, återtar verksamheten i egen offentlig regi. Fristående men icke-vinstutdelande utförare ser vi gärna som utförare även i framtiden. Exempel på sådana organisationer kan vara personal¬kooperativ och ideella stiftelser. Sådana organisationer har bidragit, och kan även i framtiden bidra, till kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen.

Vänsterpartiet vill att Linköpings kommun ska höja ambitionsnivån för kvaliteten inom äldreomsorgen. Vi kräver en höjd personaltäthet samt sats-ningar på personalens arbetsvillkor och kompetensutveckling.

Hemsjukvården har nyligen förts över till kommunen från landstinget (januari 2014). Där är redan kommunen en stor utförare eftersom de privata vårdbolagen ansåg verksamheten för ”olönsam” för att vara intressant. Vänster-partiet anser att hemsjukvården även i fortsättningen ska utföras av kommunen och inte läggas ut på anbudstävling.

En hel del personer behöver hjälp av både hemtjänsten och hemsjukvården när de bor i eget boende. Genom att hemtjänst och hemsjukvård utförs i offent-lig regi och av samma utförare så blir det inte längre lika viktigt att man ”ber om hjälp av rätt person”. Det viktiga är att man berättar vad man behöver. Har man olika utförare när det gäller hemtjänst och hemsjukvård så råder det sekre-tess mellan utförarna och då kan till exempel inte hemtjänsten berätta för hem-sjukvården när de ser ett hälsoproblem som den boende skulle behöva hjälp med.

Rätt till ”Egen tid” för den som vårdas inom äldreomsorgen.

Vänsterpartiet anser att de som vårdas inom äldreomsorgen ska ha rätt till ”egen tid” minst två timmar per vecka. Tid som till exempel kan användas för att med hjälp av personal gå ut och handla något man behöver, eller besöka till exempel ett konditori eller kanske en grav.

Äldre, fortfarande aktiva äldreomsorgsavtal ger inte den här rätten till ”egen tid” till de boende. Nyare avtal ger rätt till en timma per vecka. Den timmen kan sparas tills man får ihop tillräck¬ligt med tid för att utföra sitt ärende. Men det betyder också att man under ”insparandetiden” inte förfogar över någon egen tid.

Vänsterpartiet vill att man får rätt till minst två timmar egen tid per vecka. Vi menar att de som fortfarande orkar att med stöd av personal ta sig ut från sitt boende för att uträtta egna angelägenheter, också ska få möjlighet att göra det – och få göra det varje vecka.

En sådan möjlighet är livskvalitet för den enskilde och ska värnas till varje pris.

Daglig verksamhet

Omsorg och stöd kan behövas även innan ålderdomen. En del av livet kan innebära handikapp genom olika funktionsnedsättningar. Sjukdom kan påverka livet och livskvaliteten. Då är det nödvändigt att samhällets gemensamma ansvar fungerar. Det är naturligtvis viktigt att sjuk¬vården fungerar, men det är också viktigt att kunna få ett arbete, med stöd om så krävs. Om man inte kan ha ett vanligt arbete på grund av en funktionsnedsättning är det en rättighet att ha en bra daglig verksamhet att gå till, en verksamhet som är anpassad efter den egna förmågan.

Vänsterpartiet arbetar för att den dagliga verksamheten ska drivas i en sam-manhållen kommunal regi med ett brett och varierat utbud. På så sätt garanterar man möjligheten för en gradvis utveckling för deltagarna, uppmuntrade av personalen att om möjligt prova mer utmanande och självständiga arbetsupp-gifter. Vänsterpartiet är kritiskt till den privatisering av driften av den dagliga verksamheten som har genomförts. Den uppdelning i konkurrerande privata mindre utförare som sker, riskerar att leda till instängningseffekter som mot-verkar syftet att stimulera till utveckling och ökat oberoende.

Ökad utbyggnadstakt av gruppbostäder

Många människor köar för ett boende i en gruppbostad. Det finns många olika sorters grupp¬bostäder. Vissa är för personer med en demenssjukdom, andra för personer med psykisk sjukdom, återigen andra för personer med till exempel en utvecklingsstörning. Detta är bara exempel, det finns många olika behov som gör att man behöver en gruppbostad.

Gemensamt är att man får vänta alldeles för länge på att få en plats på en gruppbostad som motsvarar de behov man har. Vänsterpartiet vill öka utbyggnadstakten av gruppbostäder och korta kötiderna. Genom ökad utbyggnadstakt kan man också öka den enskildes möjlighet att få bo på just det boende som är mest lämpligt, och mest önskvärt, redan från början. Till exempel på ett boende för personer som kommunicerar med teckenspråk.

Socialtjänst

Ibland händer det oförutsedda saker i livet som man av olika anledningar inte har beredskap för. Då måste det finnas en bra socialtjänst, som kan stötta med råd och stöd. Ibland behövs handfast hjälp mot alkohol- och drogberoende och ibland också ekonomiskt bistånd.

Idag är socialtjänstens verksamhet uppdelad på två olika verksamheter: myndighets¬utövning och den fristående verksamheten Råd och Stöd. Vänster-partiet menar att dessa två verksamheter behöver sammanföras till en samman-hållen enhet för att de enskilda personer som till exempel i ett avseende behöver myndighetshjälp (till exempel ekonomiskt bistånd) också i samma ärende och på samma plats får diskutera och få möjlighet till hjälp med ett eventuellt missbruk eller andra problem som påverkar personens livssituation. Vänster-partiet anser att det förebyggande arbetet måste få öka och att man i varje situation inom socialtjänsten behöver få möjlighet att beakta den samman¬tagna situationen för den som söker hjälp.

Vänsterpartiet menar att det behövs ökade resurser inom socialtjänsten för att bland annat kunna korta ner handläggningstiderna och ge hjälp inom rimlig tid. För att kunna hjälpa människor på ett bra sätt behövs också tillgång till bostäder. Trångboddhet och bostadslöshet kan bara avhjälpas på sikt genom att det byggs fler hyresrätter.

Nej till LOV – ja till brukarinflytande: Grundläggande problem med fritt val av utförare

Vänsterpartiet tror inte på att brukaren genom att välja utförare kommer att få bättre vård och insatser. Att kunna välja utförare tar inte bort de grundläggande problemen inom omsorgen, utan medför istället följande:

 • Det blir svårare att se vem (vilken utförare) som är ansvarig för vilken verksamhet.
 • Personal inom omsorgen får ännu mer oregelbundna arbetstider och mer restid.
 • Brukare kommer ha svårt att veta vilken utförare de har valt till vilken insats.
 • Journaler, mediciner och information om brukare kan inte delas mellan de olika utförarna, eftersom tystnadsplikt och liknande regleringar hindrar informationsutbyte om brukare.
 • På servicehusen kommer det att finnas personal från olika företag som inte kan eller får hjälpa varandra.
 • Resvägen för personalen blir mycket längre, vilket gör att vården blir dyrare och miljökostnaderna högre.
 • ”Valfrihet” när det gäller gruppboenden förutsätter att det finns ett överskott av tillgängliga platser. För att det ska vara möjligt att välja måste man ha minst två alternativ att välja mellan, annars är det ingen valfrihet.

HBTQ

 • Permanenta Liquid, en trygg mötesplats för Hbtq-personer 12–19 år.

Hbtq står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer. I Linköping finns en möteslokal för Hbtq-personer mellan 12 och19 år (Liquid) som är öppen en eftermiddag varje vecka. Verksamheten består av en trygg mötesplats och har personal som även ger utåtriktad information på skolor för elever och även för skolpersonal. Det här är en treårig kommunal projektverksamhet som startade våren 2012.

Många Hbtq-ungdomar besöker Liquid och tycker att verksamheten är viktig för dem. I snitt är det närmare trettio ungdomar som besöker Liquid en vanlig torsdagskväll.
Vänsterpartiet menar att Liquids verksamhet nu har provats i projektform och att man nu kan se att den har ett så stort värde för många människor att Liquid nu borde permanentas och inte längre vara ett projekt, eller förlängas som projekt, utan övergå till ordinarie verksamheten