Vänsterpartiets yttrande om Övningsområdet

Områdesprogrammet för utbyggnad inom Övningsområdet har som syfte att utveckla översiktsplanens intentioner beträffande utbyggnadsområdena i norr och nordväst. Här nedan följer Vänsterpartiet Linköpings yttrande, som antogs av medlemsmötet den 8 februari 2005.
Vänsterpartiet vill först och främst framhålla att vi med glädje noterar att man, utifrån det yttrande vi lämnade över översiktplan för Övningsområdet, i möjligaste mån nu tagit hänsyn till den lösning vi ville se (”Stora naturreservatet”) i nuvarande områdesprogram.

Vi anser att det är ett väl genomarbetat program, belyst ur olika aspekter på möjlig utformning av bl.a bostäder och infrastruktur. Det är dessutom rikt illustrerat med kartmaterial och fotografier.
Bostadsbebyggelse, blandad med icke störande verksamhet och företag, tycker vi, är en god idé som kan underlätta avståndet mellan bostad och arbete. Tanken att bygga högre stadskvarter nära de sk. ”magneterna” med en övergång mot lägre bebyggelse i form av småstadskvarter/villa och radhuskvarter längre bort från dessa, är bra.
Planeringen av kollektivtrafiken genom området verkar väl tillgodosedd genom de båda huvudstråken Link Link och Allén.
Vänsterpartiet ser också positivt på att ett handelscentrum, som kan ge service till Övningsområdet men också till Lambohov och Mjärdevi, planeras i den västra delen. Detta inte minst för att möta konkurrensen från det alltmer utbyggda Tornbyområdet.

Vänsterpartiet vill dock utöver ovanstående synpunkter framföra

att alla tankar på ”Tvärleden” ska skrinläggas. En tvärled skulle störa den biologiska mångfalden och tystnaden, framförallt i naturreservatet. Den skulle dessutom föra med sig en mängd miljöförstörande utsläpp. Rent trafikmässigt anser vi det inte rimligt att tänka sig en så stor trafikökning att en tvärled behövs, inte ens på lång sikt. Därför upprepar vi också vårt krav på att nuvarade markreservation för en trafikled (tvärled) upphävs.

att Lambohovsleden vid en ombyggnad i höjd med Vallaskogen sänks ner eller dras genom tunnel för att på så vis skapa ett naturligare samband, en sk. Ekodukt, mellan Övningsområdet och Vallaskogen.

att kollektivtrafiksystemet Link Link, som till sin början förmodligen kommer att trafikeras av bussar, förbereds för att lätt planeras om för spårbunden kollektivtrafik.

att ändamålet med Allén inte hindras av grönstråken som på några ställen skär genom denna.

att inga hinder i form av gupp eller sidoförskjutningar, där kollektivtrafiken ska dras fram upprättas.

att det planeras för den särskilda kollektivtrafiken på ett sådant sätt att tillgängligheten till bostäders och verksamheters entréer är god. Detta ger möjlighet för funktionshindrade att på ett likvärdigt sätt med övriga resenärer nå sina mål.

att ett mer tydligt, finmaskigt cykelvägnät än vad man idag kan se på plankartorna upprättas.

att bebyggelse i områdena E och F stryks ur områdesprogrammet. Genom att stryka område E skapas en mer väl tilltagen grön korridor både mot Vallaskogen och mot centrum av staden (Trädgårdsföreningen) än de 50 m som idag föreslås. Vi tycker att 50 m är en alldeles för smal zon som eliminerar känslan av naturlig kontakt mellan grönområdena. Genom att stryka område E kan också Karle IF fotbollsplaner bevaras och utvecklas både för idrotts- och fritidsverksamheter. Detta stora idrottsområde kommer att behövas för övningsområdet men också för det nu redan bebyggda garnisonsområdet. Att tillskapa ett besökscentrum i form av en sk. ”magnet” inom området ställer vi oss dock positva till.
Skälet att stryka område F är att man i nuvarande förslag förstör övergången mellan Hagaberg och naturreservatet. Dessutom ligger område F inom det lagskyddade riksintresseområdet.

att bebyggelsen i område G vid Trollkullen minskas, så att ett skyddsområde åstadkommes som gör denna intressanta forntidskulle tillgänglig för allmänheten. Som det idag ser ut på plankartan är risken stor att bebyggelsen kommer så nära att kullen görs till privat mark.

att vid byggnation av område H beaktas att Vallastallets intressen och hagar inte hotas.

att allra minst ett område för ekologiskt boende planeras. Vi saknar i programmet en diskussion om mer visionära lösningar på hur man tillskapar en ekologisk hållbar stadsdel med exempelvis system för alternativt omhändertagande av hushållsavfall och/eller ett lokalt va-nät. Vi föreslår att man i något sådant område minskar den nuvarande parkeringsnormen, en p-plats/lägenhet till en halv p-plats/lägenhet.

att utformningen av bostadsbebyggelsen blandas i olika upplåtelseformer och att minst 40 % är hyresrätter. Vi vill också att villor och radhus med hyresrätt byggs inom området. Vi anser att det är viktigt att beakta de sociala konsekvenserna när man planerar för olika upplåtelseformer.

att upptagningsområdena för skolorna planeras så att elever som bor i villa, hyresrätt och bostadsrätt ”blandas” i skolorna.

att bostadområdena redan nu också planeras för gruppboende/stödboende.

att lekytor och bollytor för spontanidrott väl tillgodoses inom bostadskvarteren.

Avslutningsvis vill vi framhålla, med beaktande av de synpunkter Vänsterpartiet här har framfört, att Linköping har stora möjligheter att marknadsföra Övningsområdets utbyggnad som en unik stadsdel nära natur och kultur och med högt attraktivt värde för invånarna.

För Vänsterpartiet Linköping

Monica Ericsson
Gruppledare

Du gillar kanske också...