Vänsterns inledning till bokslutsdebatten

Läs Monica Ericssons inledning till kommunfullmäktiges bokslutsdebatt som hölls tisdagen 25 april.
Kommunfullmäktigekamrater, lyssnare och Tv-tittare!

När vi tittar på årsredovisningen och verksamhetsberättelserna för 2005 så väljer Vänsterpartiet att kommentera några saker.

Det har naturligtvis gjorts en mängd bra saker i kommunen under 2005. Anställda i kommunen har utfört ett stort och värdefullt arbete som många haft stor nytta och glädje av. En glädjande sak är också att sjukfrånvaron för de anställda, som var 31,5 dagar per årsarbetare 2004 under 2005 har minskat till 28,5 dagar per årsarbetare. Det känns bra att det går åt rätt håll. Det är viktigt att kommunen är en bra arbetsgivare.

För att nämna ytterligare några saker vi alla kan glädjas åt så vill vi peka på att det nu beslutats att den som är folkbokförd i kommunen får väcka förslag i fullmäktige (medborgarförslag). Efter att det har varit en försöksperiod under 2004-2005 har nu möjligheten att väcka medborgarförslag införts tills vidare.

Under försöksperioden kom det in 118 medborgarförslag. Det visar att det finns ett stort intresse från medborgare att delta i det politiska arbetet, på det här sättet. Att vi har möjligheten att lägga medborgarförslag idag i Linköping, är ett resultat av två motioner som lämnades in oberoende av varandra. Den ena motionen var en Vänsterpartimotion.

Vi tycker också att det är bra att kommunen tack vare det ekonomiskt stöd som Östsam och länsstyrelsen bidragit med, har genomfört flera tillgänglighetsåtgärder vid Rosenkällasjön. En brygga och en plattform har anlagts vid sjöns dämme. Anläggningarna är anpassade för rullstolsburna. Ett fågeltorn har också uppförts.

Viggeby narutreservat har tillkommit under 2005 som ett nytt kommunalt naturreservat. Kommunen planerar att söka statliga pengar under 2006 för att skapa tillgänglighet för funktionshindrade i det här naturreservatet under 2006.

TEMP som är ett folkbildnings- och informationsprojekt som ingår i
kommunens klimatinvesteringsprogram har under 2005 genomfört flera delprojekt tex ”gå och cykla till skolan”, ”cykelkurs för invandrarkvinnor” där 100 kvinnor och tonårsflickar lärt sig att cykla, man har också genomfört föreläsningar om hållbar utveckling. Särskilt projektet att lära invandrarkvinnor att cykla vill vi lyfta eftersom det inte bara är bra för klimatet och motverkar negativa klimatförändringar, det är ett projekt som också har betydelse för kvinnornas integration och tillträde till det Linköpingska samhället. Här på slätten cyklar vi mycket.

Vi ska väl inte heller försumma att nämna att vi uppskattar att kommunens första konstgräsplan för fotboll kunde tas i bruk i februari 2005.

Ja, det finns mycket att vara glad för men det finns faktiskt en hel del att vara oroad för också. Vi ska naturligtvis inte nämna allt men vi vill nämna en del:

Överförmyndaren har bara kunnat genomföra sin verksamhet på lägsta godtagbara nivå. Kön av ansökningar om god man är mycket lång. Redan 2004 stod 89 personer i den kön. Nu (2006) står 95 personer i kön. Man måste inse att alla som köar för att få god man behöver hjälp för att klara av sin personliga ekonomi för att inte hamna i svårigheter. Man behöver hjälp att betala hyran, att få pengarna att räcka till mat hela månaden osv. Då inser man att det är oerhört viktigt att den här kön till hjälpen som kallas ”god man” snabbt minskas – inte ökar som den gjort redan från 2004.

På Stadsbiblioteket har man gjort ”personalreduceringar”. Statistiken över både medialån och antalet besökare på biblioteken visade redan under första halvåret en stark negativ trend Särskilt utmärktes filialen i Skäggetorp. Man lyckades bromsa den nedåtgående trenden något genom att från och med 1 september öka öppethållandet med fem timmar. Av det måste vi inse att personalreduceringar slår mot öppettider som slår mot utlåning och besök. Vänsterpartiet anser att
biblioteksverksamhet är väldigt viktig. Vi vill öka den verksamheten inte minska den. Vi blir alldeles särskilt oroade om biblioteksverksamheten inte är till fyllest i områden där det bor många barnfamiljer och personer med invandrarbakgrund.

Neddragningar i utbudet av kollektivtrafik i tätorten under andra halvåret 2004 gjordes med motsvarande 10 %, under 2005 också med 10 %. Även i landsbygdstrafiken minskade utbudet med 10 % under 2004 och därefter med 6 % under 2005. Det här har gjort att det blivit svårare att resa kollektivt och att det kollektiva resandet har minskat. Det kollektiva resandet under 2005 har minskat med 10 % i tätorten och 6 % i landsbygdstrafiken. Det kollektiva resandet har alltså minskat med precis den procentsats som minskningen av utbudet. Det här är en oroande utveckling, naturligtvis. Vi vill ju att man av miljöhänsyn ska resa mer kollektivt, inte mindre

Underskottet i Omsorgsnämnden är lite över 25 miljoner för 2005. 2003 och 2004 hade Omsorgsnämnden också underskott. Det är omöjligt att tro att med en befolkning, som blir äldre och äldre, ska det gå att göra besparingar på så här stora belopp. Vänsterpartiet vill heller inte göra det, vi vill att de gamla ska få en bra vård och omsorg. Det enda rimliga är att ge Omsorgsnämnden en utökad
ekonomisk ram.

När det gäller kostnader för den verksamhet som kommunen bedriver i egen regi eller genom entreprenörer så har den ökat genom åren. Avtalen blir dyrare hela tiden. Eftersom kommunen inte har ökat den kommunal utdebiteringen på många år så minskar det utrymme som blir mellan inkomsterna och utgifterna hela tiden. Inkomsterna ligger relativt fast och utgifterna ökar. Svårigheten med att komma till rätta med problemet att kostnaderna ökar och inkomsterna ligger fast, ligger i att det egentligen inte finns några helt bra lösningar.

Kommunalskatten är ju tyvärr inte progressiv, en höjning av kommunalskatten blir därför mest kännbar för den som har minst pengar, alltså låginkomsttagaren.

Å andra sidan blir det ju så att det man inte tar ut i skattehöjning får man ta ut i höjda avgifter. Det känns ju inte bra att de ökade kostnaderna ska tas ut av dem som tex behöver hemtjänst eller vård och omsorg. Med höjda avgifter får man ju betala mer om man behöver mer. Den tanken ligger ju inte precis i linje med tanken på det solidariska samhället.

Vänsterpartiet vill att vi solidariskt ska betala kostnaderna efter förmåga inte efter behovet av t ex vård och omsorg.

Beställar-uförarmodellen

Vi borde avskaffa beställar utförarmodellen för all verksamhet i Linköping. 2004 avskaffade vi modellen för den kommunala skolan. Vi borde ha gått vidare 2005 och avskaffat modellen på ytterligare områden.

Inom hemtjänsten utfördes bara 42 % av hemtjänsttimmarna i december 2005 av den kommunala produktionen, medan resterande utfördes av 4 privata utförare.

Av det totala antalet vårdbostäder i december svarade 6 privata utförare för verksamheten vid 54 %, medan den kommunala produktionen svarade för resterande. Det är alltså inga små lokala privata företag som dominerar den lokala vården och omsorgen. Det är stora företag representerade i hela landet och flera av dem också i många andra länder. Nationella och multinationella företag alltså.

Kommunens egen produktion är alltså en mindre aktör än dessa företag sammantaget är. Ändå är det kommunen som har ansvar för att alla verksamheter som behövs, och är beslutade, finns att tillgå för medborgaren.

Den kommunala produktionen kan inte läggas ner eftersom den ansvarar för att verksamhet utförs även om inga privata utförare är intresserade av att lägga anbud på, och utföra verksamheten. För att den kommunala verksamheten ska kunna vara kostnadseffektiv måste den få ha en viss storlek. Idag har den krymp till mindre än halva verksamheten – hur liten ska den kommunala produktionen tillåtas bli och ändå förväntas behålla sitt ansvar för kommunal verksamhet. Det är inte bara själva inkomsterna som påverkar vad de kommunala pengarna räcker till. Vi måste också ha en kostnadseffektiv verksamhet. Köpa-sälj är inte en sådan. Det system som kommunen haft sedan 1992 innebär bland annat dubbel administration (en på beställarsidan och en på utförarsidan). Systemets idé med att lägga ut verksamhet på entreprenad och att köpa upp verksamhet genom anbudstävling har visat att anbud som kommer till kommunen bara ger dyrare och dyrare avtal för kommunen för varje upphandling, och det utan att kvaliten förbättras i takt med kostnadsutvecklingen.

borde alltså avveckla köpa-sälj-systemet, då skulle vi kunna få en mer kostnadseffektiv organisation där vi dessutom slipper att använda skattemedel till att finanisera vinster i privata företag. Vänsterpartiet har föreslagit och föreslår fortfarande att kommunen ska avskaffa köpa-sälj. Vi är nöjda med att systemet togs bort inom den kommunala skolan. Vi önskar nu att den processen får fortsätta även om den lyst med sin frånvaro under 2005.

/Monica Ericsson

Du gillar kanske också...