Hälso- och sjukvårdspolitiskt program

Inför kommande mandatperiod har vänsterpartiet Östergötland antagit ett nytt Hälso- och sjukvårdspolitiskt program. Här kan du läsa det.
Hälso- och sjukvårdspolitiskt program 2006-2010

Detta program redogör för vänsterpartiet Östergötlands hälso- och sjukvårdspolitik. Programmet utgör grunden för den politik som vänsterpartiet kommer att arbeta efter 2006-2010. Programmet tar inte upp alla detaljer inom detta område utan slår fast de huvudsakliga och principiella ståndpunkterna vilka sedan styr vänsterpartiets politik i kommuner och landsting.
Behoven ska styra
Allas rätt att vid behov ha tillgång till en god hälso- och sjukvård är en av grundstenarna i den svenska välfärden. Vänsterpartiets hälso- och sjukvård bygger på solidariteten mellan människor, vilket innebär en omfördelning mellan den som arbetar och är frisk och den som är sjuk och i behov av vård och omsorg.

Det samhälle som vi lever i idag är i grunden orättvist. Detta syns inte minst i hur ohälsan fördelas mellan människor. Det finns mycket stora skillnader i människors hälsa beroende på klass och könstillhörighet. Hälsan är en viktig mätare på samhällets orättvisor. Vi vet att hälsoskillnaderna utjämnas i ett mer socialt rättvist samhälle. Vi anser därför att det är människors behov som ska styra hälso- och sjukvården, inte efterfrågan eller pengar.
Offentlig sektor
Vänsterpartiets politik bygger på att hälso- och sjukvården finansieras och bedrivs i offentlig regi. Med gemensam finansiering och drift av hälso- och sjukvården skapar vi förutsättningar för en ekonomiskt effektiv och demokratiskt styrd verksamhet där människors behov sätts i centrum.

Finansieringen av hälso- och sjukvården ska ske via skatten. Där avgifter tas ut ska dessa vara låga. Där det finns möjlighet bör även avgifterna vara progressiva, vilket innebär att är man rik betalar man mer än om man är fattig.

Det finns en tydlig utveckling inom hälso- och sjukvården mot allt större inslag av privata försäkringslösningar och att tidigare offentlig verksamhet nu utförs av andra än offentlig sektor. Detta är en utveckling som vänsterpartiet motarbetar. Vi accepterar därför inte ytterligare privatisering eller konkurrensutsättning av offentlig verksamhet. Vi arbetar också för att redan privatiserad hälso- och sjukvård, men också närliggande verksamhet som till exempel städning, mat med mera, ska återföras i offentlig regi.

Vänsterpartiet arbetar för en demokratisering av hälso- och sjukvården. Vård och omsorg ska inriktas mot ett ökat brukarinflytande. För en förstärkning av offentlig sektor är det också viktigt att ge de anställda ökat demokratiskt inflytande över sina arbetsplatser.

Gemensam finansiering och drift av hälso- och sjukvården skapar förutsättningar för en verksamhet med hög kvalitet som är ekonomiskt effektiv och demokratiskt styrd samt att människors behov sätts i centrum.

Vänsterpartiet arbetar för
– en skattefinansierad hälso- och sjukvård
– att inga fler privatiseringar inom hälso- och sjukvården genomförs
– en demokratisering av hälso- och sjukvården
Folkhälsa
Hälsa är en klass- och könsfråga. Det finns tecken på att skillnaderna i hälsa har blivit större igen under de senaste åren. I Östergötland är skillnader i hälsa stora mellan orter, men även mellan bostadsområden i samma stad, exempelvis Hageby i Norrköping, Skäggetorp i Linköping och Charlottenberg i Motala. Dessa områden har betydligt högre ohälsotal jämfört med välbeställda villaområden i samma städer.

Hälsoskillnader mellan könen är också betydande. Hälso- och sjukvården är till stor del anpassad efter mäns hälsa och ohälsa. För en förbättrad folkhälsa för alla krävs det specifika satsningar för att förbättra kvinnors hälsa. Det är också viktigt att forskning och utbildning inom hälsoområdet förbättras för att öka kunskapen om kvinnors hälsa.

Hälsa är en nödvändig och viktig förutsättning för ekonomisk och social tillväxt och kommer att bli allt viktigare i framtiden. Ett samhälle med så små skillnader som möjligt mellan olika samhällsklasser är den bästa garanten för en god folkhälsa. Det handlar om att motverka stora inkomstskillnader och segregation och att skapa gemenskap i närmiljön.

Människors hälsa påverkas av många olika faktorer, framförallt allt av klass, kön och etnicitet.
– Lågutbildade arbetare drabbas i större utsträckning än högutbildade tjänstemän av för tidig död.
– Antalet långvarigt sjukskrivna och förtidspensionerade kvinnor är betydligt större än för män.
– Invandrare har över lag en sämre hälsa än infödda svenskar.

Folkhälsoperspektivet kan läggas på alla delar av vår välfärdspolitik. En grundläggande förutsättning för bättre folkhälsa är att undanröja arbetslösheten. Alla människor behöver känna sig behövda, ha ett arbete och se sig själv i ett sammanhang, som de kan påverka.
Arbetsvillkoren är också viktiga för att människor ska få hela sin livssituation att hänga ihop. Vänsterpartiet är övertygat om att kortare arbetstid kan vara ett medel för en bättre folkhälsa.

Landstinget och kommunerna har ett ansvar för och ska bedriva ett hälsofrämjande arbete, som berör alla innevånare. Det förebyggande arbetet ska inte enbart vara individinriktat. Det är viktigt att få grepp om de socio-ekonomiska förhållanden och deras samband med olika sjukdomsgrupper. Vi vill utveckla den områdesbaserade bevakningen av ohälsan för att kunna sätta in resurserna där de bäst behövs.

Sambandet mellan miljö och hälsa är uppenbar. Användandet av icke-kretsloppsbaserade produkter och utsläpp av gifter ger sämre hälsa och är på lång sikt ett hot mot allt mänskligt och annat organiskt liv.

Arbetsmiljön är viktig. Även om den fysiska ohälsan fortfarande dominerar måste den psykosociala arbetsmiljön med ökad stress få större uppmärksamhet. Fler kvinnor än män drabbas av stressrelaterade sjukdomar.
Målinriktade insatser för att förebygga stora folksjukdomar som cancer, allergier, diabetes, fetma, stress, psykisk ohälsa och en ökande alkoholkonsumtion ska göras.

Primärvården och skolhälsovården har en viktig roll i ett offensivt folkhälsoarbete. En bra sex- och samlevnadsupplysning i skolorna, med stöd av ungdomsmottagningar, som bör finnas väl utspridda i länet, måste finnas.
Information om farorna med droger, tobak och alkohol ska nå alla barn och ungdomar i skolåldern och ökas och fördjupas i takt med deras utveckling. Det är viktigt med drogfria miljöer och träffpunkter för ungdomar.

Vänsterpartiet arbetar för
– ett klass och könsperspektiv på folkhälsan
– att socialt utsatta områden ska få en större andel av de samlade välfärdsresurserna
– att korta arbetstiden
– att förebygga stora folksjukdomar som cancer, allergier, diabetes, fetma, stress, psykisk ohälsa och en ökad alkoholkonsumtion

Hälso- och sjukvården
Vänsterpartiet står för en behovsstyrd hälso- och sjukvård. Det innebär att man identifierar behoven i befolkningen och att de med de största behoven ska få dem tillgodosedda först oavsett sjukdom.

Utvecklingen inom det medicinska området går snabbt. De sjukdomar och tillstånd som igår inte gick att behandla finns det idag effektiva mediciner och behandlingar för, ofta till höga kostnader. För att även östgötar ska få tillgång till dem krävs att sjukvården prioriterar och effektiviserar. Forskningen inom hälso- och sjukvårdsområdet måste också ta hänsyn till könsaspekter så att män och kvinnor får samma möjligheter till bra vård. Det ska finnas en balans över länet vad gäller satsningar på forskning och utbildning.

Vid behov av hälso- och sjukvård är man som patient ofta beroende av flera vårdgivare och det är viktigt att finns en kontinuitet och kunskapsöverföring mellan olika vårdgivare.
Prioriterade grupper
Människor med behov från flera vårdgivare, såsom barn och ungdomar med särskilda behov, äldre med omfattande vårdbehov, psykisk sjuka och funktionshindrade, har en extra utsatt situation.

Skillnader mellan barns livsvillkor ökar. Det är viktigt att tidigt identifiera barn och ungdomar, som riskerar att utveckla ohälsa. Viktiga aktörer i detta arbete är barnavårdscentraler, skolhälsovården och ungdomsmottagningarna. Vänsterpartiet anser att det finns ett ökat behov av kunskap om vilka insatser som behövs när barn och ungdomar riskerar ohälsa.

Äldre med omfattande vårdbehov är i mycket stor omfattning beroende av samhället insatser. De är beroende av att insatserna samordnas mellan kommun och landstinget. Fler vårdas i det egna hemmet och hemsjukvård dygnet runt krävs för att patienten ska känna sig trygg. Vänsterpartiet arbetar för en ytterligare utbyggd hemsjukvård.

De svårt psykisk sjuka är även de beroende av att samordningen mellan kommun och landsting fungerar bra. De kan ha svårt att se sitt eget vårdbehov och riskerar därför att inte få den vård de behöver. Sjukvården måste därför ta ett särskilt ansvar för dessa grupper.

Många sjukdomar eller skador går inte att bota. En del får leva med kroniska sjukdomar och bestående funktionshinder. De är beroende av att få livslång behandling, rehabilitering och tillgång till hjälpmedel, men de ska ha rätt att leva ett så självständigt liv som möjligt. Många funktionshindrade har stora kostnader för sjukvård, läkemedel och hjälpmedel trots att de har små inkomster. Vänsterpartiet arbetar för att dessa utgifter ska vara så låga som möjligt.

Närsjukvården
Landstingets närsjukvård
Landstingets närsjukvård består av bl.a. primärvård, medicinkliniker, lasarettsansluten hemsjukvård och psykiatri. Närsjukvården har ett särskilt ansvar för att patienterna känner trygghet genom att få vård på rätt vårdnivå.

Vänsterparitet anser att primärvården är sjukvårdens bas. Primärvården ska ha god kunskap om befolkningens behov i sitt område. Inom primärvården ska man ha identifierat de individer som har stort vårdbehov, men som kan ha svårt att få den vård de behöver. Framförallt gäller det människor med nedsatt autonomi. Primärvården ska vara lätt att få kontakt med. Den ska ha ett gott samarbete med övriga enheter inom närsjukvården.

Internmedicin och Lasarettansluten hemsjukvård (LAH) kommer i kontakt med de multisjuka och de i livets slutskede och har därför en viktig uppgift när det gäller att skapa trygghet för dessa patientgrupper. Utvecklingen av hemsjukvård och palliativ vård är uppgifter för dessa verksamheter.

Psykisk ohälsa har ökat de senaste åren och människor vet inte alltid vart de ska söka sig. Samhällets förändringar har gjort att kraven på individerna ökar och fler och fler vet inte hur de ska räcka till utan får psykiska symtom. Hur man ska behandla den nya typen av ohälsa måste utvecklas. Där har den psykiatriska verksamheten tillsammans med primärvården och kommunerna en viktig utmaning. Vänsterpartiet arbetar för att det ska vara enklare att söka hjälp för psykiska besvär.
Akutsjukvård
Närsjukvården har ansvar för den mesta av individernas akuta sjukvårdsbehov. Sjukvårdupplysningen och primärvården har det största ansvaret. Vänsterpartiet arbetar för att personer med omfattande vårdbehov enklare ska få sina akuta bedömningar i hemmet. Sjukhusen akutmottagningar ska sedan finnas för dem som får akuta behov som måste omhändertas. Vänsterpartiet arbetar för att det ska finnas fungerande akutmottagningar vid sjukhusen i Linköping, Norrköping och Motala.
Kommunal hälso- och sjukvård
Kommunerna har sjukvårdsansvaret för de som bor i ”särskilt boende”. Särskilda boenden är servicelägenheter, sjukhem, åldershem, gruppboende bl.a. för dementa, utvecklingsstörda, psykisk och fysiskt funktionshindrade samt elevhem. Kommunerna har sjukvårdsansvaret upp till och med sjuksköterskenivå. Läkaransvaret ligger på landstinget. Det är därför oerhört viktigt att samarbetet fungerar väl mellan kommunen och landstinget.
Många människor får också vård i livets slutskede, genom den kommunala hälso- och sjukvården. Det är viktigt att den har en god kvalitet som motsvarar vårdtagarnas behov och förväntningar. Vårdtagarna ska kunna känna trygghet och uppleva god service och kontinuitet i vården. De ska också kunna känna sig trygga och säkra i vetskap om att läkare finns att tillgå när de behöver det. Kommunerna och landstinget ska ha särskilda avtal som garanterar detta.
Vänsterpartiet vill vidareutveckla och förbättra den kommunala hälso- och sjukvården.
Sjuksköterskor och undersköterskor ska vara stationerade så nära vårdtagarna som möjligt enligt närhetsprincipen.
Den kommunala hälso- och sjukvården ska också ha ett bra samarbete med omsorgspersonal, primärvård, sjukhus, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister och övrig vårdpersonal.
Samverkan
Samarbetet mellan kommunerna och landstinget behöver förbättras. Inte minst då det gäller vården av de äldre och för de särskilt vårdbehövande är det viktigt att samverkan kommer till stånd och fungerar så bra som möjligt.

Vänsterpartiet ser positivt på att kommuner och landsting bildar gemensamma nämnder för t.ex. demenssjuka och äldrevård för att få möjligheten till bättre resursutnyttjande.

Samarbetet mellan kommuner och landsting i form av familjecentraler och ungdomsmottagningar ger förutsättningarna för ett förebyggande arbete, som leder till att barn och ungdomars uppväxtvillkor kan förbättras. På familjecentralerna kan kommunens socialtjänst på ett smidigt sätt komma i kontakt med socialt utsatta familjer genom att verksamheten utgår från öppen förskola och barnavårdscentraler, dit många föräldrar ändå söker sig.

Vid ungdomsmottagningarna når man ofta ungdomar som befinner sig i utsatta situationer och som behöver samhällets stöd på olika sätt. Vänsterpartiet vill att det görs en särskild satsning på killarna, eftersom det idag är tjejerna som får ta ansvaret för både preventivmedel och skyddet mot könssjukdomar. Dessutom anser vänsterpartiet att preventivmedel ska vara gratis för ungdomar.

I Norrköping och i Motala/Vadstena har resurserna från kommunerna, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget inom rehabiliteringsområdet samordnats. Liknande framgångsrika insatser har gjorts inom det så kallade Sos-sam projektet i Finspång, och vänsterpartiet ser gärna att denna modell utvecklas och sprids till andra kommuner. Vänsterpartiet anser att detta är bra. Det gynnar dem som riskerar hamna mellan stolarna och som ingen tidigare velat ta ansvar för.
Specialistsjukvård
Länsspecialiteter
Sjukhusen i Östergötland har en ökad profilering så att Motala lasarett är koncentrerad på planerad vård inom ortopedi och Vrinnevisjukhuset på planerad kirurgi. Det ska säkerställa en likvärdig vård över länet och att man inte får vänta olika länge på vård beroende på var man bor i länet. Den nationella vårdgarantin som infördes 1 november 2005 innebär att ingen ska behöva vänta mer än tre månader på behandling. Vänsterpartiet vill klara av vårdgarantin men det får inte ske på bekostnad av att de som behöver snabbare vård får vänta längre. Därför kan ytterligare profileringar behövas.
Specialiserad akutsjukvård
Akuta åkommor omhändertas vid de tre akutmottagningarna i länet. Detta kompletteras med en mera specialiserad akutsjukvård vid Universitetssjukhuset för att kunna omhänderta mycket allvarliga sjukdomstillstånd. Snabba och effektiva behandlingar sätts idag in redan i ambulansen och information förs över till mottagande vårdenhet direkt från ambulansen så att eventuell operation kan förberedas. Om stora förändringar ska genomföras ska dessa förankras i förväg med personal och berörda invånare.
Region- och rikssjukvård
Östergötland har ett regionsamarbete med Kalmars och Jönköpings landsting och inom den regionen drivs regionsjukvård. Vänsterpartiet vill utveckla regionsjukvården så att resurserna utnyttjas på bästa sätt.

Viss sjukvård är så kvalificerad och sällan förekommande att inte ens regionen kan tillhandahålla vården och då erbjuds den någon annan stans i landet
Komplementär medicin
Vänsterpartiet är öppet för alternativa vårdformer och behandlingar utifrån patientens egna önskemål. Ett samarbete och erfarenhetsutbyte mellan skolmedicin och komplementär medicin bör uppmuntras och utvecklas utifrån de rön och erfarenheter som görs på det komplementärmedicinska området.
Tandvård
Tandvårdstaxan innebär att solidariteten åsiodsätts. Sociala skillnader i tandstatus är märkbara i dagens samhälle. Vänsterpartiet anser att de höga tandvårdkostnaderna är oacceptabla. Vi försöker skapa opinion för att förmå regering och riksdag att betrakta tandvården som en del av hälso- och sjukvården och att kostnaderna ska ingå i ett gemensamt högkostnadskort för vård, mediciner och hjälpmedel.

För att bryta trenden med större klasskillnader i tandhälsa måste också riktade insatser göras mot grupper där behoven av stöd, resurser och information visar sig vara störst.

Vänsterpartiet arbetar för
– en behovsstyrd hälso- och sjukvård
– ökad samverkan mellan kommunerna och landstinget
– ökade satsningar på ungdomsmottagningar och fria preventivmedel

Landstinget som ägare, upphandlare och arbetsgivare
Vänsterpartiet anser att landstingets personalpolitik ska syfta till att skapa hälsofrämjande och attraktiva arbetsplatser. Vårdyrkenas status måste stärkas och vara attraktiva för nya generationer.
Landstinget som ägare och upphandlare
Landstinget i Östergötland förfogar över stora resurser genom sitt ägande och upphandling av varor och tjänster. Denna resurs vill vänsterpartiet använda för att främja en god personalpolitik, jämställdhet, integration och en bra miljö.

Som en av de största upphandlarna i länet vill vänsterpartiet att landstinget vid offentlig upphandling ställa krav på ett aktivt jämställdhets- och integrationsarbete, kollektivavtal för alla anställda samt en god arbetsmiljö. Denna möjlighet att ställa mer långtgående krav vill vänsterpartiet att landstinget ska utnyttja i större utsträckning.

Hälso- och sjukvården är mer än bara insatser som sker direkt till vårdtagarna. Såväl mat som lokalvård är en viktig del i en god hälso- och sjukvård. Därför anser vänsterpartiet att det är viktigt att dessa verksamheter bedrivs i offentlig regi. Vänsterpartiet är också motståndare till försäljning av ytterligare delar av de landstingsägda verksamheterna.
Landstinget som arbetsgivare
Landstinget har, i rollen som arbetsgivare, stor makt att påverka inte bara sina egna anställda utan arbetsmarknaden som helhet. Detta gäller inte minst löner. De osakliga skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner är allt från någon hundralapp till i vissa fall flera tusen kronor i månaden. Samtliga kartläggningar som gjorts visar att dessa löneskillnader mellan könen består och faktiskt tenderar att öka på vissa områden. Detta anser
vänsterpartiet är oacceptabelt. Vi vill att landstinget använder en arbetsvärderingsmodell, anpassad till landstingets förhållande, vars resultat gör verkligt avtryck i lönekuverten. Med arbetsvärdering eftersträvas en mer rättvis lönesättning som beaktar kraven i arbetet, inte de anställdas kön eller personliga egenskaper.

Vänsterpartiet anser att en förkortad arbetstid ger goda effekter både på individuellt och samhälleligt plan. Landstinget bör fungera som ett föredöme när det gäller arbetstiden. Genom att utöka försök med kortare arbetstid kan man också visa på de goda effekter det ger. Vårt mål är 6 timmars arbetsdag men även försök med den så kallade 3-3-modellen där man arbetar tre dagar och är ledig tre dagar är värd att utveckla.
Arbetsplatsdemokrati
Vänsterpartiet anser att alla människor har rätt att ha inflytande över sitt arbete. Landstinget är en hierarkisk organisation och många som arbetar där känner sig maktlösa på jobbet. Studier visar att personer som inte känner att de har inflytande över sin arbetssituation löper större risk för att bli utbrända och sjukskrivna. Det är ytterligare ett skäl för att förändra maktstrukturerna i landstinget. Vänsterpartiet vill utarbeta modeller och möjligheter för medarbetarna inom landstinget att på olika sätt ytterligare få makt och kontroll över sin arbetsplats och sin arbetssituation. Under ledordet arbetsplatsdemokrati vill vi skapa resurser inom landstinget för att tillsammans med fackföreningar och de anställda utveckla detta arbete.

En annan viktig punkt för att man ska kunna trivas på sitt arbete är kompetensutveckling. All personal i alla yrkeskategorier ska ha möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning för att utveckla sig själva och för verksamhetens utveckling.

Vänsterpartiet arbetar för
– att lanstinget ska, när man upphandlar, använda upphandlingen som ett styrinstrument för att skapa ett mer jämlikt samhälle
– rättvisa löner
– att skapa resurser inom landstinget för att utveckla arbetsplatsdemokratin

Du gillar kanske också...