Handlingsprogram för Vänsterpartiets regionpolitik

Vänsterpartiet ÖStergötland har tagit fram ett regionpolitiskt progem för Östergötland. Här kan du läsa det.
Varför ett regionpolitiskt program?
Det är viktigt med både lokalt och regionalt perspektiv på politiska frågor. Det är vi som medborgare i länet/regionen som kan vårt område bäst och som också bäst kan tala om vad som behöver göras för att få en bra utveckling.

Det här programmet syftar till att komplettera och konkretisera vänsterpartiets program på central och lokal nivå anpassat efter vår regions specifika förhållanden.

Ett solidariskt Östergötland
Den gamla devisen ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” är utgångspunkt för formuleringen av våra krav. Det innebär en rättvisare fördelning av inkomster och livsbetingelser som har sin grund i vår socialistiska och feministiska grundsyn. Vår solidaritet är internationell och innebär att vi tar ansvar för varandra, vår miljö och framtid.

Vänsterpartiet försvarar därför den offentliga sektorn utifrån vår syn på solidaritet. Vi vill ha en gemensam sektor som styrs genom demokratiska beslut utifrån sociala behov.
Med detta som grund formulerar vi våra regionalpolitiska mål.

Trafik
Vänsterpartiets trafikpolitik underordnas de övergripande miljömålen och syftar långsiktigt till att skapa ett effektivt, miljöanpassat och hållbart transportsystem. En viktig förutsättning är en god samhällsplanering som aktivt bidrar till att minska behovet av transporter.

Utveckla kollektivtrafiken
Det är nödvändigt att utveckla kollektivtrafiken för att förbättra miljön och minska bilismens negativa miljöpåverkan. I en väl fungerande infrastruktur förutsätts att transporterna är effektiva med en god försörjning i hela regionen.

Samordningen mellan regional och lokal trafik kan förbättras, likaså samverkan med SJ och Banverket. Kollektivtrafiken behöver samordnas med omkringliggande regioner och länsgränser får inte utgöra hinder.

Ett mål är att öka resandeandelen med kollektivtrafik och därmed vinna resenärer från bilismen. Vänsterpartiet kräver också en fortsatt utveckling av fordon, hållplatser och reseinformation så att rörelsehindrade och andra med handikapp kan resa kollektivt. Kollektivtrafiken ska bedrivas med tåg, spårvagnar och bussar i första hand. Av miljö- och kapacitetsskäl prioriterar vi den spårbundna trafiken.

För att uppnå vårt mål att hela länet ska en fungerande kollektivtrafik, måste man hitta nya former av lokala, flexibla och kollektiva lösningar. Det offentliga tillsammans med lokala entreprenörer och ideella krafter kan utveckla lokala trafiksystem, t ex bilpooler. Valet av trafikslag är beroende av geografiska och ekonomiska förutsättningar. Vi vill dock att fossila bränslen och däckstyper som inverkar negativt på miljön ska fasas ut. Produktionen av biobränslen, särskilt biogas, påskyndas.

Utveckling av bränslesnåla motorer är viktig för att minska miljöbelastningen. Forskning och utveckling av ny teknik är viktig för att minska farliga utsläpp. Vid all upphandling av kollektivtrafik, underhållsarbete och arbetsmaskiner bör det ställas långtgående miljökrav.

Vid upphandling av kollektivtrafik är vi också angelägna om att stor vikt läggs vid hög kompetens hos trafikpersonalen. För att uppnå en hög tillgänglighet inom hela kollektivtrafiken, krävs en bra samordning med andra trafikslag, cyklister, gående och bilister. En hög tillförlitlighet, punklighet och god information till resenärerna är andra viktiga faktorer för att kunna öka kollektivresandet. Genom att teckna ett avtal baserat på antalet resande skapas billigare biljettavgifter.

Miljövänlig godstrafik
Godstrafik till sjöss är ett av de mest miljövänliga alternativen, framför allt för de tunga och miljöfarliga transporterna. Järnvägstransporter är också ett betydligt bättre alternativ än transporter på landsväg. En samordnad strategi för infrastrukturen i regionen är nödvändig. För att kunna utveckla hamnen i Norrköping krävs en utbyggnad av järnvägen som ansluter till stambanan. Satsningar på dubbelspår mellan Mjölby och Hallsberg samtidigt som man lokalt erbjuder ett vittförgrenat nät av industrispår, är satsningar som vi prioriterar.

Tåget eller flyget?
Flygtrafiken är energislukande och ger dessutom betydande miljöproblem med utsläpp och buller. En ökad satsning bör ske på snabbtåg, där vi förordar en snar utbyggnad av Ostlänken.

Vi förordar därför en satsning på Ostlänken och utnyttjande av den flygtrafik som finns exempelvis ifrån Skavsta och Arlanda framför byggande av ett nytt regionalt flygfält. I ett kortare perspektiv ser vänsterpartiet att det är önskvärt med en samordning av regionens två befintliga flygplatser.

Vägar
Syftet med investeringarna ska inte vara att bygga upp en ökad bilism utan att förbättra säkerhet och miljö, samt öka möjligheten att bo kvar på landsbygden genom att kollektivtrafiken kan förbättras.

En upprustning och ett bättre underhåll på delar av det lokala vägnätet kan vara befogat för att möjliggöra viss arbetspendling och andra former av privata resor, men även för att underlätta godstransporter för det lokala näringslivet.

Vänsterpartiet verkar för:

Långsiktiga mål:
• En väl fungerande kollektivtrafik i hela länet som ger möjlighet både för resor till kulturevenemang, tillgänglighet till fritidsaktiviteter och enkla, snabba arbetsresor.
• Gratis kollektivtrafik för alla

Kortsiktiga mål:
• Ökad andel spårbunden trafik bl.a. genom att fortsätta arbeta för Duo-spårvagn Linköping-Norrköping.
• Vid upphandling kräva säkerhetsbälten i bussarna.
• Möjlighet ska finnas att ta med sig cykel på tåg och buss.
• Det ska vara enkelt, billigt och attraktivt att åka kollektivt.
• Samordningen mellan regional och lokal trafik behöver förbättras, liksom samverkan med SJ och Banverket.
• Verka för en snar utbyggnad av Ostlänken.
• Vid upphandling av kollektivtrafik ställa krav på utförarna att arbeta för ökat resande.
• Att erbjuda ungdomar under 20 år gratis kollektivtrafik. Ett kraftigt rabatterat pris ska införas för ungdomar mellan 20 och 26 år. Rabatten ska motsvara minst den priskategori som idag kallas ”Ungdom”.

Energi och miljö
Både människors hälsa och naturen påverkas negativt av brister i miljön. Många gånger står mänsklig aktivitet och ekonomisk utveckling i konflikt med en god miljö. Vi måste därför arbeta för en regional utveckling och en god levnadsnivå som inte försämrar för framtida generationer. Inte minst viktigt är att minska bilåkandet och öka kollektivtrafiken.

För att kontrollera utvecklingen inom energi och miljöområdet krävs det ett starkt offentligt ägande som såväl kan arbeta för en miljövänlig energiproduktion samtidigt som kostnaderna för hushållen hålls nere.

Miljöfrågorna är av gränsöverskridande karaktär som kräver planering, samordning och i många fall lösningar på regional nivå. Det kan också krävas en regional samverkan kring högre utbildning och forskning inom miljöområdet. Därför behövs även en regional miljöpolicy.

I Östergötland krävs det åtgärder för att underlätta och bidra till energiomställningen. De offentligt ägda energibolagen är en viktig del i detta arbete. Det gäller både att skapa nya energikällor och att stimulera sparande. Bioeldade kraftvärmeverk kan spela en viktig roll i energiomställningen. De lokala förutsättningarna för energidrift i Östergötland skiftar. Vissa delar av regionen är särskilt lämpade för t ex bioeldade kraftvärmeverk medan andra delar har goda förutsättningar för vindkraft, solenergi och biogas.

Naturgas har i olika sammanhang framhävts som ett komplement och idag planeras en gasledning genom länet. Vi anser att naturgas, eftersom det är ett fossilt bränsle, inte är ett långsiktigt hållbart alternativ och det bör därför inte genomföras någon satsning på det.

Vänsterpartiet verkar för:

Långsiktigt mål:
• Fortsatt satsning på förnyelsebara energikällor.

Kortsiktiga mål:
• Regionala och lokala satsningar i nya energisystem ska samordnas.
• Minska användning av fossila bränslen.
• Fjärrvärmen ska byggas ut.
• Regional miljöpolicy.
• Att naturbruksgymnasiet i sina program utvecklar utbildning som syftar till odling av biobränslen och biogasframställning.

Arbetsmarknads- och näringspolitik
Arbetsmarknads- och näringspolitiken i Östergötland ska ha sin grund i regionens naturliga förutsättningar. Vänsterpartiet vill utveckla en lokalt anpassad arbetsmarknadspolitik där stora delar av det fördelningspolitiska ansvaret förs över till kommunerna och regionalt valda församlingar. På det viset blir det också större möjlighet till samordning med andra instanser inom kommunen t ex utbildning och socialtjänst. Det underlättar även samarbetet med andra myndigheter och organisationer.

Östergötland är en region med både glest befolkad landsbygd och tätt befolkade områden. Vi ser med oro på att landsbygdområdena avfolkas i allt snabbare takt, vilket också avspeglas i den nedmonterade servicen.

Med datoriseringens och informationsteknologins utveckling ökar dock förutsättningarna för att hela vår region ska kunna utvecklas.

Vänsterpartiet ser att utvecklingen mot att Norrköping och Linköping utgör två centrala motorer i länet som driver utvecklingen framåt. Utvecklingen i dessa städer en avgörande för regionen som helhet. En stark utveckling vad gäller såväl befolkning som arbetstillfällen ger positiva effekter för alla.

I Östergötland är jordbruket traditionellt en stark näringsgren, liksom att Östergötland är ett stort skogslän. Vänsterpartiet tycker att det är viktigt vi i regionen fortsätter att utveckla ett miljömässigt bra och livskraftigt jordbruk. Produktionen av livsmedel bör ligga så nära konsumenterna som möjligt. Vänsterpartiet anser att det är viktigt att slå vakt om och utveckla livsmedelsindustrin inom regionen. Östergötland ska vara ledande när det gäller ekologiskt lantbruk, såväl utbud som efterfrågan ska öka. För att öka efterfrågan bör regionens institutioner såsom sjukhus och skolor i så stor utsträckning som möjligt använda KRAV-godkända råvaror i sin matlagning. Detta bidrar till ett långsiktigt hållbart jordbruk.

Ett offentligt ägande i kombination med lokal förvaltning och demokrati kan vara en framgångsväg för utvecklandet av arbetsmarknaden. Detta kan vara ett sätt att utveckla välfärden och skapa nya former av arbetstillfällen och ge exempel på arbetskooperativ, lokal förvaltning av naturtillgångar och fastigheter som är exempel på lokal dynamik som leder till utveckling och kunskaper om samhällets förvaltning.

Utvecklandet av den ekonomiska demokratin ser vi som en förutsättning för en ökad tillväxt, stabil lokal arbetsmarknad och en rättvis fördelning av de skapade resurserna. Östergötland behöver en offensiv offentlig sektor som startar kommunala och regionala företag och andra verksamheter. Den ska också ge stöd till nystart och utveckling av kooperativa företag och småföretag.

Bristen på riskkapital hämmar den lokala utvecklingen och vänsterpartiet vill därför verka för att det upprättas regionala fonder med deltagande av viktiga statliga företag, vissa kommunala bolag, fackföreningar mm.

Ökade gemensamma regionala ansträngningar måste göras för att ta tillvara invandrarnas kompetens på arbetsmarknaden. En kompetens som exempelvis borde utnyttjas bättre i våra exportföretag.

Regionens offentliga arbetsgivare bör vara föregångare och genom goda exempel utmana övriga arbetsgivare. Regionen bör också medverka till att det blir lättare att genom bedömning av olika kompetenser och kompletterande utbildningar få tillgodoräkna sig tidigare erfarenhet.

Inom offentlig sektor finns ett stort behov av arbetskraft som kan utföra arbetsuppgifter som kan utföras utan krav på utbildning och erfarenhet. Dessa behov täcks inte idag av den befintliga personalen vars arbetssituation ofta är ansträngd. Vänsterpartiet ser det som en stor möjlighet för människor att komma i arbete samtidigt som kvaliteten i offentlig sektor blir bättre.

Vänsterpartiet verkar för:

Långsiktigt mål:
• Decentraliserad arbetsmarknadspolitik där fördelningsinstrument från staten överförs till regionen och kommunerna.
• Nära samarbete mellan regionens högre utbildning, arbetsmarknadspolitik, privat näringsliv och offentlig sektor för att skapa ett hållbart samhälle.

Kortsiktiga mål:
• Skapa fler ”gröna” jobb inom jord- och skogsbruk för att skapa ett hållbart samhälle.
• Ökad produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel.
• Utveckla lokal demokrati och förvaltning.

Kultur
Kulturlivet i Östergötland är mycket rikt och omväxlande och en av den regionala kulturpolitikens uppgifter är att skapa förutsättningar för att hela Östergötland får tillgång till detta kulturliv.
Bristande jämlikhet i tillgång till kultur och kulturella uttrycksmedel ökar klyftorna mellan sociala grupper och mellan individer, liksom mellan regioner och orter.
Det är därför viktigt att den samhällsstödda institutionella kulturen arbetar uppsökande. Det är dessutom viktigt med väl fungerande kollektiva kommunikationer till och från regionens olika kulturella centra.
Regionen bör också arbeta för att få ett större inflytande över fördelningen av de statliga kulturmedlen. Detta bör vara en av uppgifterna för ett framtida direktvalt regionfullmäktige. De folkligt regionalt valda har rimligen bättre och närmare kunskap om kulturens behov i vår region än riksdag och regering.
Huvudmannaskapet för vissa gemensamma kulturverksamheter bör samordnas under ett regionalt huvudmannaskap.

Barn- och ungdomskultur är ett prioriterat område. Kultur ger unika möjligheter till delaktighet och upplevelse. Kultur är också ett viktigt instrument för att förstå sin egen, andras och tidigare generationers livssituation.

Vänsterpartiet anser att kulturen bör vara en naturlig del av skolans och ungdomens verksamhet. Det gäller såväl den egna skapande verksamheten som att möjlighet ges att få uppleva professionell kultur. Vi ser t ex ett stort värde i de kommunala musikskolorna och anser också att denna verksamhet ska kompletteras med en satsning på kommunala kulturskolor. Barn och ungdomar behöver ett professionellt kulturutbud, men de behöver även erbjudas möjligheter att skapa själva.
Genom att möjliggöra kulturarbetares medverkan i barnomsorg och skola får barnen en naturlig tillgång till kulturen oavsett klasstillhörighet. Lusten till kulturen grundläggs i tidig ålder.
Alla barn och studerande ska ha rätt att gratis besöka ex vis länsmuseet. Dessutom bör alla skolbarn ges möjlighet att minst en gång per termin få uppleva professionell teater gratis.
Med vänsterpartiets krav om gratis kollektivtrafik för alla under 20 år skapas reella möjligheter för barn att ta del av det regionala kulturutbudet såväl i skolan som på fritiden.
Biblioteken har en mycket viktig roll som lokala centra för kultur och information. Den nya informationstekniken måste göras tillgänglig för alla. Folkbibliotekens roll har ökat i takt med att allt fler inte längre har råd med vare sig daglig tidning eller bokinköp. Biblioteken är också en viktig mötesplats för människor från olika kulturer.
Länsbiblioteket har en viktig roll genom att folkbibliotekens innehav av böcker, speciellt på andra språk än svenska, samt att svara för fortbildning och utveckling inom t ex informationsteknikens område.
Film och TV-media har idag ett mycket stort inflytande på människors liv och tankar. Framförallt tilltalar de ungdomar och det är också den del av kulturen som är mest kommersialiserad.
Med utvecklingen av digital-tv ser vänsterpartiet det som önskvärt att utveckla en regional tv-kanal vars konstruktion skulle kunna bygga på en public-service liknande organisation.
Vänsterpartiet anser därför att det är viktigt att skapa alternativa möjligheter för både barn och vuxna inom det här området. Kulturpolitiken bör stödja utvecklingen av regionala resurscentra för produktion, distribution och visning av film. Ett regionalt stöd kan också behövas för utveckling av mediaverkstäder och pedagogisk verksamhet i kommunerna.
Kulturpolitiken i regionen bör främja samhällets kulturella utveckling genom att skapa tillfällen till möten mellan människor med olika kulturtraditioner.
Regionala medel bör därför användas för att medverka till skapandet av mötesplatser där olika kulturtraditioner kan mötas. Regionens samlade ekonomiska resurser för kulturen skall verka för en etnisk, åldersmässig och geografisk spridning i regionen.

Vänsterpartiet verkar för:

Långsiktigt mål:
• Genom ett aktivt deltagande i kulturlivet skapas en motkraft till den kommersiella kulturen.
• Etablerandet av en regional tv-kanal

Kortsiktiga mål:
• Regionalt ansvar för fördelning av statliga kulturmedel.
• Regionala resurscentra för den lokala kulturen.
• Vi prioriterar satsningar på barn- och ungdomskultur med särskild inriktning på de grupper som på grund av klass, kön och etnisk tillhörighet riskerar att annars missgynnas.

Idrott och fritid
Ett brett utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter är centralt för de flesta människors välbefinnande. Vänsterpartiet stöder de ideella idrotts- och fritidsorganisationerna. Både möjligheten att uppleva arenaidrott på elitnivå som möjligheten att vara aktiv själv är viktiga. Främst stöder vi de regionala instanserna t.ex. Östergötlands Idrottsförbund med krav på prioritering av verksamhet för barn och ungdomar och hälso- och motionsinriktad aktivitet för vuxna. Möjligheten att vistas i skog och mark t.ex. genom bevarandet av strövområden är också viktig. Verksamhet som riktar in sig på en bättre folkhälsa prioriteras.

Idrotts- och fritidsaktiviteter har en tendens att bli en klassfråga och det vill Vänsterpartiet motverka. Att minska kostnaderna för framför allt barn och ungdomar att engagera sig i föreningslivet är den enskilt viktigaste uppgiften. Genom att villkora det ekonomiska stödet till de regionala idrotts- och fritidsorganisationerna vill vi jämna ut orättvisor mellan pojkar och flickor och mellan invandrare och svenskar.

Vänsterpartiet verkar för:

Långsiktiga mål:
• Alla ska ha möjlighet att, på egna villkor, vara aktiva i idrotts- och fritidsaktivitet.
• Det ska vara rättvisa villkor för alla till aktiviteter oberoende av ekonomi, kön och etnicitet.

Kortsiktigt mål:
• Skapa möjlighet till ett brett utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter med prioritering av barn och ungdomar.

Turism
Östergötland har mycket att erbjuda och vi har stora förutsättningar för turism. I framtiden kan många vara engagerade i turistbranschen. Turistsatsningen i vår region måste bli mindre sektorsinriktad och geografiskt begränsad. Turisterna är oftast inte intresserade av en enda sak, en enda kommun osv utan vill uppleva mångfald.

Regionen måste därför samarbeta och utveckla en samlad strategi för turismen. Det finns ingen kommun i vår region som ensam kan erbjuda allt det som turisterna kan tänkas vilja uppleva. Däremot kan våra kommuner komplettera varandra på ett sätt som innebär att turisterna stannar längre tid i vår region.

Vi bör även utveckla vårt turistsamarbete med våra grannregioner för att ytterligare öka mångfalden. Vi vill särskilt öka cykelturismen genom att bl a bygga fler cykelvägar i länet. Detta är även positivt för lokalbefolkningen som kan använda dessa vägar för arbetspendling och vardagsmotion.

Vänsterpartiet vill att turismen ska vara kretsloppsanpassad och att regionen marknadsför sig med ekologiskt inriktad naturturism. Det finns stora naturvärden i både kusten och inlandet som har ett stort marknadsvärde i utlandet där bristen på allemansrätt begränsar tillgången till naturområden. Vi bör därför utveckla våra naturområden med cykel, kanot- och vandringsleder samt ridvägar med logi inom rimliga avstånd, naturligtvis med hänsyn till det strandskydd som finns idag. Denna typ av paketturism har visat sig mycket attraktiv ute i Europa och har medfört en helt ny kategori av turister. Också kulturturismen bör kunna erbjudas som paketresor där logi ingår.

Vänsterpartiet verkar för:

Långsiktigt mål:
• Östergötland ska utvecklas till ett intressant län för turister och ha attraktionskraft även utanför landets gränser.

Kortsiktiga mål:
• Eko- och kulturturismen ska vara de mest kännetecknande inslagen i Östgötaturismen.
• Turistsatsningen ska också inriktas mot lokalbefolkningens behov av rekreation och ge möjligheter till semesterupplevelser i närmiljön.
• Vi vill verka för fler cykelleder i länet.

Utbildning
Utbildningssystemet, från förskola till högskola, spelar en central roll i samhället. Kunskaper och färdigheter ger människor en plats i samhället. Kunskap innebär samtidigt ett verktyg för demokratisering, jämställdhet och en minskning av klassklyftor. Utbildningen kan vara ett sätt att motarbeta klass- och könsskillnader.
Vänsterpartiet arbetar för allas rätt till en likvärdig utbildning.
Utbildning är en angelägenhet för såväl riksdag, kommun som de regionala församlingarna.
Inom två områden är det regionala ansvaret viktigt: gymnasieskola och vuxenutbildning. För att alla gymnasieelever ska ha goda möjligheter att gå de program de önskar är det viktigt att det samarbete mellan kommunerna som inletts fortsätter, all gymnasieutbildning ska vara tillgänglig oberoende av i vilken kommun den ges.
Även inom vuxenutbildningen krävs en samordning mellan kommunerna i regionen för att kunna erbjuda det växande behovet av kompetensutveckling för regionens innevånare. Kommunernas roll blir i många fall mer av samordnare än utförare. Vuxenutbildningen måste vara tillgänglig för alla, oavsett skillnader i ekonomiska, geografiska eller sociala förutsättningar.
Regionen bör även främja en utveckling av distansstudiemetoder i samband med uppbyggande av exempelvis lokala lärcentra. Man bör också kunna använda folkhögskolorna och folkbildningen som samarbetspartners.
Inom området svenskundervisning för invandrare krävs ett regionalt samarbete för att kunna erbjuda en bra och likvärdig utbildning.
För att underlätta den inomregionala tillgängligheten i gymnasieskola och vuxenutbildning krävs en väl fungerande kollektivtrafik. Dessa kategorier av studerande är ofta beroende av familjer som är knutna till en ort, och en extra bostad under studietiden skulle både försvåra och fördyra för dem. Även för dem som går direkt från gymnasiet till högskolestudier är en bra kollektivtrafik en faktor som positivt kan påverka deras val att läsa vidare, vilket är viktigt i en region där andelen högskoleutbildade är lägre än riksgenomsnittet.
Universitet och högskolor är en viktig motor för regional utveckling – en utveckling som måste komma hela regionen till del. Vänsterpartiet anser att den regionala nivån är viktig för att skapa goda förutsättningar för högre utbildning och forskning.
En viktig uppgift för regionen är att öka rekryteringen till högre utbildning. Fortfarande finns det en betydande social snedrekrytering till högre utbildning som måste brytas.
Vänsterpartiet anser att regionen måste främja arbetssätt som motverkar den sociala snedrekryteringen. Att aktivt arbeta med de ungdomar som idag traditionellt inte väljer högre utbildning måste vara högt prioriterat inom utbildningspolitiken.
Regionen bör aktivt medverka i utformandet av utbildningar inom det nya yrkestekniska högskolesystem som håller på att byggas upp. I samarbete med näringslivet och universitetet kan man utreda angelägna utbildningsområden och samarbeta i uppbyggnaden av de nya utbildningarna.
Denna nya utbildningsform kan öka möjligheterna att rekrytera fler till högre studier.
Inom området utbildning för invandrare krävs ett regionalt samarbete för att erbjuda en bra och likvärdig utbildning. Utbildning skall anpassas till individens förkunskaper och validering av dessa. Det samarbete som påbörjats inom länet skall stödjas och ingå i det livslånga lärandet.

Vänsterpartiet verkar för:

Långsiktigt mål:
• Vi vill införa studielön istället för studielån.

Kortsiktiga mål:
• Vi vill minska den sociala snedrekryteringen till högre studier
• Regionen ska erbjuda alla ungdomar en bra gymnasieskola, med möjligheter att blanda yngre och vuxenstuderande.
• Ökat utbud av nya eftergymnasiala utbildningar för att möta medborgarnas och arbetslivets behov av högre kompetens.

Regional demokrati
Vänsterpartiet anser att det behövs ett regionfullmäktige med egen beskattningsrätt.
Det viktigaste skälet för detta är demokratiskt. Att de politiska besluten flyttas närmare dem som berörs och att besluten tas av regionens politiker och att den politiska tydligheten ökar.
Regionfullmäktige ska behandla de politiska frågor som hör hemma på den regionala nivån eller som kräver regional samordning. Detta är nödvändigt för att den förändring av regionalpolitiken som regeringen föreslagit ska få en demokratisk förankring.
Regionfullmäktige får däremot inte utvecklas till ett överorgan till kommunerna. Det ska vara det demokratiska organ som saknas på regional nivå och företräda regionen när det gäller att fördela resurser rättvist i hela regionen.
Det är också viktigt att det regionala arbetet präglas av öppenhet både gentemot kommuner och befolkning i regionen, likväl gentemot omgivande regioner.
Det får inte innebära att man bygger upp nya anonyma organisationer utan det handlar om en omfördelning av resurser och kompetens från staten till ett demokratisk valt regionalt organ.

Vänsterpartiet verkar för:

Långsiktigt mål:
• Vi vill ha ett direktvalt regionfullmäktige med beskattningsrätt.

Kortsiktigt mål:
• Vi vill utveckla former för deltagande demokrati.

Du gillar kanske också...