14 punkter för en likvärdig skola

Vänsterpartiet vill ha en skola där eleverna får det stöd och den stimulans som behövs för att ta emot, skaffa och söka kunskap. Kunskap är en demokratisk rättighet och ingen handelsvara. Vi säger därför nej till marknadsanpassning, sponsring och privatiseringar. Vi vill ha en gemensamt finansierad och demokratiskt styrd skola där det är behoven som styr resurstilldelningen.
I en likvärdig skola kan alla elever nå målen.

Så här vill vi ha det:

Skolan ska vara avgiftsfri
Vi kräver fullständig avgiftsfrihet i grundskolan och gymnasiet. Ingen elev ska behöva avstå från inslag i skolans undervisning för att de inte har råd. Ingen elev ska heller behöva betala för att få delta i utbildningen i det obligatoriska skolväsendet.

Frukost i skolan och fria luncher
Många barn och ungdomar äter ingen frukost hemma. Att servera frukost i skolan är ett sätt att ge alla elever goda förutsättningar att orka hela skoldagen.
Bra matvanor har lika stor betydelse för alla elever oavsett ålder Även elever på gymnasieskolan har därför rätt till kostnadsfria skolluncher.

Avskaffa läxorna i grundskolan
Skolan ska vara kompensatorisk så att skillnader i elevernas bakgrund motverkas och inte har någon betydelse för utbildningen, därför ska skolarbetet göras på skoltid med stöd och hjälp av lärare. Läxor förutsätter att eleven kan få stöd och hjälp i hemmet.

Bort med betygen
Inför intyg på att eleverna har nått målen. De graderade betygen styr undervisningen och skapar negativ stress hos eleverna. Betygen styr undervisningen mot kunskap som är lätt att mäta och proven premierar ytliga faktakunskaper som inte sätts in i något sammanhang. Inom det nuvarande betygssystemet ska betygen kunna överklagas.

Feministiskt självförsvar
Alla tjejer i grundskolans senare del (åk 7-9) ska erbjudas utbildning i feministiskt självförsvar, i gymnasieutbildning ska det ingå som tillval

Öppna skolbibliotek
Varje skola ska ha ett skolbibliotek som är bemannad med utbildad personal och öppen under skoltid för att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur, men också för att tillgodose behovet av material för utbildningen.

Återuppväck bildningstanken – kunskap är mer än faktaplugg
Skolans främsta uppgift är att göra det möjligt för alla elever att ta emot, skaffa och söka kunskap och bildning. Praktiska och teoretiska kunskaper måste utvecklas i samspel. Det är oroande att utvecklingen tycks gå mot en treämnesskola med svenska, matematik och engelska på schemat.

Bra skolmiljö och skolhälsovård
Skolan ska i hela sin verksamhet verka för att bevara och främja elevernas hälsa. Det handlar inte bara om att det ska finnas fungerande skolhälsovård, men också om att skolan ska ge kunskap om hälsa. Där är ämnen som Idrott och hälsa samt Hem- och konsumentkunskap är viktiga. Det är viktigt att eleverna känner till sina rättigheter och att de har reell möjlighet att påverka sin arbetsmiljö.

En skola för alla
Inte bara skolbyggnaderna utan också skolgårdarna ska vara tillgängliga och användbara för allas lek, rörelse och samvaro på raster och fritid, även barn med funktionshinder.

Behöriga lärare en självklarhet
Lärare med pedagogisk utbildning är en förutsättning för pedagogisk utveckling. Den nya lärarutbildningen är bra för utvecklingen i skolan inte minst tack vare den förstärkta forskningsanknytningen. Eleverna måste få ett större ansvar och kunna delta i denna utveckling. Vi vill utveckla specialpedagogernas roll i skolan. Där det finns behov av särskilt stöd ska specialpedagogerna finnas som mentor för läraren, men också i klassrummet som stöd för eleverna.

Ge eleverna makt och inflytande
Skolan ska ge kunskaper i demokrati och förmedla ett demokratiskt förhållningssätt. Utbildningen ska bygga på samarbete, tolerans och kollektivt ansvar. För att kunna förmedla demokratiska värderingar måste skolan främja demokratiska arbetssätt där elever, personal och föräldrar känner sig delaktiga och har inflytande över såväl formella beslut, som den vardagliga verksamheten.

Bra fritidshem för alla
Skolbarnsomsorgen för 10 12-åringar ingår i det samlade utbildningssystemet. Den ska komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Skolbarnsomsorgen och skolan ska tillsammans utgöra en helhet som bidrar till barnens allsidiga utveckling och lärande. Därför behövs bra fritidshem med utbildad personal och små grupper. Även barn till arbetslösa och föräldralediga ska ha rätt till plats på fritids.

En skola med lika förutsättningar
Den nationella likvärdigheten i skolan kräver att skolan ges mer resurser och att dessa fördelas efter behov. Vänsterpartiets krav på 200 000 nya offentliga jobb ger möjligheter till ökad lärar- och personaltäthet, färre elever i klasserna och en omfattade upprustning av skolbyggnader.

Du gillar kanske också...