Arbetsmarknad och fördelning av inkomster

Arbetsmarknad och fördelning av inkomster

  • Alla ungdomar ska ges rätt till arbete eller utbildning efter 90 dagars arbetslöshet.
  • Alla gymnasieungdomar i kommunen ska erbjudas arbete under sommaren.
  • Satsningar på ytterligare arbetstillfällen inom vård, skola och omsorg ska göras.
  • Rätt till heltid – deltid som eget val.

Vänsterpartiet ser den höga arbetslösheten som ett av våra allra största samhällsproblem.

Arbetslösheten är till stor del en följd av det orättvisa klassamhälle vi lever i, ett klassamhälle som tyvärr har vuxit sig allt starkare under de borgerligas styre. För att bekämpa arbetslösheten krävs aktiva åtgärder nu för att direkt skapa nya arbetstillfällen och det krävs en politik som på sikt motarbetar klasskillnaderna.

Statistiken visar att arbetslösheten drabbar vissa grupper mycket hårdare än andra. Bland ung¬domar är arbetslösheten markant högre än genomsnittet och bland invånare födda utomlands är arbetslösheten idag mer än dubbelt så hög som genomsnittet. Geografiskt kan vi se att vissa områden drabbas speciellt hårt. Detta orsakar en sämre levnadsstandard i dessa områden, vilket vi vill motverka genom en rad insatser.

Här i kommunen vill vi se en satsning där personaltätheten inom vård, skola och omsorg höjs. Behoven inom dessa verksamheter är stort och det skulle vara ett enkelt sätt att skapa fler heltidsanställningar. Att arbeta deltid ska vara en valmöjlighet för den anställde.

På riksplanet föreslår Vänsterpartiet en ungdomsgaranti, där alla i åldern 18–24 år efter 90 dagars arbetslöshet erbjuds ett arbete till avtalsenlig lön eller utbildning. Denna satsning vill vi att vår kommun ska delta i och, om nödvän-digt, gå före med. Genom att ungdomar tidigt får tillgång till arbetsmarknaden minskar risken att fastna i arbetslöshet. För ungdomar är sommarjobb en viktig väg in i arbetslivet och Vänsterpartiet vill därför även att kommunen ska erbjuda alla ungdomar i gymnasieskolan arbete under sommaren.