Arbetsvillkor för anställda i Linköpings kommun

Arbetsvillkor för anställda i Linköpings kommun

  • Personaltätheten inom vård, skola och omsorg ska höjas.
  • Genomför försök med arbetstidsförkortning.
  • Höjda löner i kvinnodominerade låglöneyrken.
  • Rätt till heltid – att jobba deltid ska vara ett val.
  • Arbetsplatsdemokratin inom de kommunala enheterna ska utvecklas.
  • Vid upphandling ska krav på arbetsvillkor minst motsvarande kollektivavtal ställas.
  • En handlingsplan för att anställa flera med funktionsnedsättning.

För att förbättra villkoren för de anställda inom vård, skola och omsorg vill vi att kommunen ska satsa rejält på att höja personaltätheten inom dessa verksamheter. Inom exempelvis barnomsorgen finns idag ett stort personalbehov och pedagogerna får inte alltid den tid de behöver med varje barn. Vi arbetar för att införa 6-timmars arbetsdag. För att sträva mot detta vill vi genomföra försök med arbetstidsförkortning. Dessa åtgärder skulle ge personalen möjligheten att göra ett bättre jobb, samtidigt som deras vardag skulle förbättras och exempelvis arbetsskador skulle kunna minskas eller undvikas helt.

Vänsterpartiet vill även stärka de anställdas makt över sin arbetssituation. Vi vill att den offentliga sektorn ska vara ett föredöme när det gäller att ge anställda makt och inflytande över sitt arbete. Vi vill därför påbörja ett arbete inom kommunen för att utveckla olika former av arbetsplatsdemokrati. Exempelvis vill vi se att det fackliga samarbetet utvecklas och försök med mer eller mindre självstyrande verksamheter ska inledas. I en självstyrande verksamhet ska personalen till exempel kunna bestämma hur deras arbetsscheman ska se ut, hur pengarna för kompetensutvecklingen ska användas och liknande.

Satsningen på förbättrade arbetsvillkor för de kommunanställda innebär samtidigt en förbättring för kvinnors villkor på arbetsmarknaden, då en stor andel kvinnor jobbar i dessa verksamheter. Vi vill även höja de kvinnodominerade yrkenas löner för att motverka den ekonomiska obalans som råder mellan kvinnor och män idag. Vi är för en låglönesatsning, i likhet med den som drevs igenom av Vänsterpartiet i Malmö, där lönerna i kvinnodominerade låglöneyrken höjdes med 1000 kronor i månaden.

På den svenska arbetsmarknaden har klimatet hårdnat de senaste åren. Arbetsvillkoren luckras upp genom avregleringar, ständiga byten av entreprenörer och användandet av bemanningsföretag. Vi i Vänsterpartiet vill motverka detta och istället satsa på att förbättra arbetsvillkoren för de kommunanställda och dem som arbetar i verksamhet som är upphandlad. Vid upphandling ska kommunen ställa krav på att arbetsvillkoren minst motsvarar de kollektivavtal som finns i branschen. Vi byte av entreprenör ska de som redan arbetar i verksamheten inte få försämrade villkor.