Om bolag som ägs av kommunen

Om bolag som ägs av kommunen

  • De kommunala bolagen är viktiga för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet – värna fortsatt ägande.
  • Återinvestera AB Stångåstadens vinster i bolagets verksamhet: bygg mera och håll hyrorna nere.
  • Självkostnadsprincip för lokaler som används i kommunens verksamheter.

De kommunala bolag vi har idag i Linköpings kommun har etablerats och byggts upp med hjälp av vårt gemensamma kapital. Vänsterpartiet värnar om ett fortsatt kommunalt ägande av Tekniska Verken, AB Stångåstaden och övriga bolag. Kommunfullmäktiges – ägarens – uppdrag och direktiv till bolagen är viktiga politiska styrmedel, och kan användas så att kommunen utvecklas ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Vänsterpartiet arbetar för att vinstintresset inte ska vara det primära i de kommunala bolagen, istället ska hyror och priset på tjänster hållas nere. Vi har också som mål att allmänheten ska ha så stor insyn som möjligt i de kommunala bolagen.

Stångåstaden är en viktig aktör när det gäller bostadsförsörjning, men kan inte ensamt ansvara för att de som vill flytta till kommunen också kan hitta en bostad att hyra. Långt ifrån alla vill eller kan äga sin bostad, fler hyresrätter behövs. Vänsterpartiet anser att kommunen ska avstå från ett överuttag av vinst från bolaget och därmed lämna utrymme för återinvesteringar och motverka hyreshöjningar. Med nuvarande lagstiftning kan ägaren kräva att hälften av en reavinst från fastighetsförsäljning förs över till ägaren. Vänsterpartiet anser att de vinster som görs ska användas för att investera i nybyggda och nyförvärvade bostäder i bra lägen, det vill säga stanna kvar i företaget. De bostäder som byggdes under miljonprogrammet står inför ett omfattande upprustningsbehov. Varje krona som kan satsas där i stället för att delas ut som vinst till ägaren behövs för att motverka hyreshöjningar.

Tekniska Verken förser en stor andel av kommunens invånare med el och värme, och tar hand om avfall och avloppsrening. Bolaget är förutom en producent av nyttigheter också en viktig aktör när det gäller miljön. Taxorna är i jämförelse med andra kommuner förmånliga samtidigt som bolaget ger ägaren en bra ekonomisk vinst. Kommunens ägande ska fortsätta att vara långsiktigt.

Lejonfastigheter äger huvudsakligen lokaler för skolor, förskolor och äldreboenden. Verksamheter som finansieras med skattemedel ska inte sättas in i ett ekonomiskt kretslopp som innebär att en del av de medel som är avsedda för exempelvis skolor indirekt ska skickas tillbaka till den kommunala ägaren som vinstutdelning. Här ska en självkostnadsprincip gälla, totalt sett ska lokaler som används i kommunens verksamheter inte ge vinster. Eftersom detta bolags ”kunder” är kommunen själv finns heller inget behov av en omfattande reklam.

Linköpings kommun kan genom fastighetsbolaget S:t Kors erbjuda lösningar som underlättar för nya större eller mindre företag att etablera sig i staden och bidrar därigenom till nya arbetstillfällen. Inte minst för nya företag är flexibla lösningar vad gäller lokaler av vikt. Vinstkravet på detta bolag ska vara lågt – den kommunala vinsten är de skatteintäkter som uppkommer genom att de som arbetar i företagen också har möjlighet att bosätta sig i kommunen.