Linköping är en stor stad med en stor omgivande landsbygd

Linköping är en stor stad med en stor omgivande landsbygd

  • Linköpings kommun ska ha en aktiv dialog med invånarna på landsbygden för att identifiera behov och lösningar.
  • Satsa på landsbygdskolor.

Linköpings kommun har 150 000 invånare, av dem bor drygt 70 % i staden och ytterligare 15 % i en större tätort. Ungefär var sjunde kommuninvånare är alltså bosatt på landsbygden eller i en liten tätort med mindre än 1000 invånare. Mer än en tredjedel av alla barn och unga i förskole- och skolåldern (0–19 år) bor utanför staden.

En landsbygdsbo har samma behov som en stadsbo: förskola och skola, omsorg för personer med funktionsnedsättning och gamla, kulturaktiviteter, mataffär, bibliotek, kollektivtrafik, infrastruktur (vägar, telefoni och bredband), motionsanläggningar, möteslokaler …

Landsbygdsbor är i långt högre grad än stadsbor företagare. Till en del förklaras det av att jord- och skogsbruk drivs i företag, men dessa näringar står endast för en femtedel av arbetstillfällena. Ett företag som finns på landsbygden är beroende av fungerande kommunikationer för att nå, och kunna nås, av sina kunder. Detsamma gäller även för hemtjänst och omsorg!

För en liten ort, och för landsbygden omkring den, bidrar förskola och skola (F–3; F–6) till att en ort är attraktiv att flytta till. På landsbygden finns vanligen endast en skola att välja på i närområdet, och en bra sådan är en av faktorerna som bidrar till utveckling av bygden. De äldre barnen och tonåringarna på landsbygden är beroende av väl fungerande skolskjutsar och kollektivtrafik till större orter för sin vardag, såväl skola som fritid.