Utbildning behöver vi hela livet

Utbildning behöver vi hela livet

 • Alla flickor och pojkars möjligheter ska tillvaratas i den svenska skolan.

Vänsterpartiet vill aktivt arbeta för att ge pojkar och flickor lika möjligheter i skolan. Att ta vara på alla individers möjligheter och skapa en rättvis förskola och skola är en förutsättning för ett jämställt samhälle.

Förskolan en rättighet för alla

 • Varje barns behov ska tillgodoses i förskolan.

Alla barn har rätt till meningsfulla aktiviteter. Det ska finnas en bra offentlig förskola där alla barn har möjlighet att utvecklas. Förskolan har till uppgift att ge barn samma förutsättningar oavsett kön, klass, etnicitet, socioekonomisk status eller familjesammansättning. Vänsterpartiet kräver att grupperna på förskolan ska vara små och att personaltätheten ska vara hög så att varje barns behov tillgodoses på ett tillfredsställande sätt.

Skolan måste få kosta

 • Skolan ska få mer pengar så att alla barn och ungdomar kan få de kunskaper som de behöver för att fungera i samhället.
 • Satsa mer på idrott i grundskolan.

Utbildningen för våra barn och ungdomar måste bli mycket bättre än vad den är idag. I framtidens samhälle krävs kunskaper och färdigheter som dagens ungdomar måste få genom en likvärdig skola oavsett om du bor i en rik kommun eller i en fattig. Lärarna ska bli fler både i grundskolan och i gymnasieskolan. Det är viktigt att lärarna har tid och möjligheter att stötta alla elever och att individualisering i skolan sätts i främsta rummet så att allas behov tillgodoses. Det är viktigt att det på varje skola finns elevvårdspersonal i form av kuratorer, skolsköterskor, psykologer och fritidsledare som kan hjälpa och vägleda ungdomarna tillsammans med lärarna. Dessa yrkesgrupper bör finnas på skolorna varje dag så att eleverna får den hjälp de behöver när behoven uppstår.

Vänsterpartiet vill prioritera skolan och tillföra mer pengar så att allas behov tillgodoses på bästa sätt. Genom att tillföra pengar till skolan och våra ungdomar så investerar vi i framtiden. Bättre utbildning och större trygghet i skolan får många goda effekter, vilket är viktigt i vårt gemensamma framtida samhälle. Grunden för ett bra liv skapas genom att ge alla en trygg uppväxt i en skola som tillgodoser allas behov.

Bra utbildning för alla

 • Alla har rätt till likvärdig utbildning oavsett i vilken stadsdel man bor.
 • Det behövs riktade insatser inom vissa stadsdelar.
 • Alla ska ges lika möjligheter oavsett kön, etnicitet och klass.

För att alla, oavsett klass, kön eller etnicitet, ska ges lika möjligheter, är det viktigt att utbildningen är bred och att skolan är gemensam för alla. En likvärdig grund att stå på är en förutsättning för att alla senare i livet ska kunna välja mellan olika utbildningar och yrken. Därför är vänsterpartiet emot en tidig sortering av elever i profilklasser och specialiseringar redan i grundskolan.

Utbildningen ska vara likvärdig för alla, oberoende av vilken stadsdel man bor i. Linköping har blivit en allt mer segregerad kommun med hög- och lågstatusområden. Detta måste motverkas. En förutsättning för det är riktade insatser i vissa stadsdelar. En väl fungerande modersmålsundervisning är också en viktig del i arbetet med att bryta segregeringen. Kunskaper i modersmålet leder till att man lättare kan ta till sig ett annat språk. Alla gymnasielinjer ska kunna ge behörighet till högre utbildningar.

Skolor ska vara statliga

 • Staten måste ta tillbaka ansvaret för skolan och garantera att ungdomarna får likvärdig utbildning oavsett var i landet man bor.
 • Inga bolag ska få driva friskolor för att kunna hämta ut en vinst ur dem. Alla eventuella vinster måste gå tillbaka till skolverksamheten.
 • Staten måste garantera en viss kvalitet på undervisningen. Statliga medel måste riktas direkt till undervisning.

Vänsterpartiet anser att staten måste ta tillbaka hela ansvaret för grundskolorna och gymnasieskolorna. Efter den så kallade kommunaliseringen av skolan har resultaten i skolan sjunkit och skillnaden i utbildningskvalitet ökat mellan olika kommuner. Hur mycket pengar som en kommun satsar på skolan beror idag till stor del hur kommunens budget ser ut. Många kommuner med ansträngd ekonomi och många bidragsberoende har inte råd att satsa de pengar som skolorna i kommunen behöver. Det blir på så sätt stora skillnader mellan rika och fattiga kommuner. Vänsterpartiet anser att alla invånare har rätt till likvärdig utbildning, därför måste skolan förstatligas. Varje individ har rätt till en bra utbildning oavsett hur kommunens budget ser ut. Staten måste med statliga medel garantera en viss kvalitet på undervisningen.

Erfarenheterna av privatägda skolor som drivs med kommunala medel är inte alltid positiva. De så kallade friskolorna har en lägre andel behöriga lärare än de kommunala skolorna. Friskolorna tar inte alltid ansvar för elever med särskilda behov, till exempel funktionsnedsättningar, på det sätt som de kommunala gör idag.

Vänsterpartiet är öppet för skolor med olika slags pedagogik. Vi är däremot negativa till friskolor som endast drivs i syfte att skolan ska gå med vinst. Religiösa friskolor ska bort.
Att stänga väl fungerande kommunala skolor för att köpa skolverksamhet från privata friskolor ger ingen trygghet för elever och lärare.

Kommunen måste alltid kunna garantera en skolplats åt alla barn. Privata friskolor är kostnadsdrivande eftersom dessa skolor inte tar ansvar för att alla elever i Linköping får en skolplats. Kommunen måste därför hålla tomma reservplatser för de barn som flyttar till kommunen eller önskar lämna platsen på den privata friskolan. Friskolans ägare kan även besluta sig för att ha färre elevplatser än det antal som de har ansökt hos Skolverket om att få. Skolan är elevernas arbetsplats. Det är i skolan allt skolarbete ska ske. Professionell läxhjälp ska erbjudas i skolan där utbildade pedagoger hjälper och ger stöd till alla som behöver. Hur bra ett barn i grundskolan eller en gymnasieelev klarar av sitt skolarbete ska inte hänga på om det finns en förälder, äldre syskon eller privat avlönad läxhjälp som har möjlighet att ge stöd när de schemalagda timmarna har övergått till fritid.

Tjejer måste få försvara sig

 • Alla tjejer ska erbjudas feministiskt självförsvar i skolan.

Tjejer har det ofta tufft i skolan idag. Sexuella trakasserier är en oacceptabel del i vardagen för många och tjejer får inte heller samma utrymme i klassen som killar. Vänsterpartiet vill att skolan ska erbjuda feministiskt självförsvar till alla tjejer som så önskar. Feministiskt självförsvar handlar inte bara om att kunna försvara sig rent fysiskt utan framför allt om en bättre självkänsla och att våga ta plats. Med de könsorättvisor som finns i skolan och i samhället är detta tyvärr en nödvändighet. Lärarna och skolledningen har det yttersta ansvaret för att stoppa trakasserier.

Vuxenutbildning

 • En bättre utbyggd vuxenutbildning är nödvändig för att alla ska få rätt till grundläggande utbildning.

Vänsterpartiet anser att en väl utbyggd och omfattande vuxenutbildning är nödvändig för att tillgodose allas behov av ett livslångt lärande. Alla ska under hela sitt liv kunna skaffa sig en grundläggande utbildning upp till gymnasial nivå, genom vuxenutbildning eller ha möjlighet att kunna komplettera tidigare studier.

Det är extra viktigt att satsa på undervisningen i svenska för invandrare så att alla garanteras fullgoda språkkunskaper och kan delta i samhället.

Alla har rätt till bra utbildning som ger framtidstro och en plats i samhället

 • Genom bra utbildning som ger nyttiga kunskaper inför framtiden ger man ungdomarna framtidstro och gör dem eftertraktade på arbetsmarknaden.
 • En praktikplats kan vara bra för språkutvecklingen och för att få in en fot på arbetsmarknaden.

Många unga har idag inte haft möjligheten att skaffa sig en utbildning som ger dem möjligheter att delta i samhället på ett positivt sätt. Segregationen och svårigheterna för unga människor att få arbete gör svårigheterna ännu större. Det är viktigt att alla ges möjligheter att skaffa sig kunskaper som gör att de blir eftertraktade på arbetsmarknaden. Det är viktigt att olika parter inom utbildningen samverkar för att underlätta språkutvecklingen.

 • Vänsterpartiet anser att kommunerna ska ha vetorätt vid etablering av friskolor.

Kommunen måste få använda ett veto när det gäller nyetablering av skolor i kommunen. Som det är nu så kan alla starta en skola oavsett om det finns elevunderlag eller inte. Kommunen tillsammans med staten bör undersöka om det finns behov av en nyetablering eller inte.