Budget 2016 – 2017

Linköping – En kommun för alla

Budgetförslag – Linköpings kommun 2016-2017

Ladda ner hela dokumentet som PDF-fil: Vänsterpartiets budgetförslag 2016-2017

Inledning
Linköpings kommun är en framtidskommun, det är en plats dit människor väljer att
flytta och en plats där många vill stanna kvar. De ekonomiska förutsättningarna för
att skapa en god välfärd i Linköping finns tillgängliga. Samtidigt som Linköping
har alla möjligheter i världen att stå starkt rustad inför framtiden så finns det stora
problem. I bostadsområden som Ekängen och Skäggetorp är drömmen om en
sammanhållen stad långt borta. Segregationen mellan stadsdelar och mellan
landsbygd och stad är problem som måste tas på allvar och som måste åtgärdas.
I Vänsterpartiets budget sätter vi starten för ett rättvisare Linköping. För en
kommun som håller ihop och en kommun där man får samma förutsättningar,
oavsett var i kommunen man bor, om man är man eller kvinna och oavsett var man
har sitt ursprung. Vänsterpartiets budget lägger grunden för ett jämlikare och mer
jämställt Linköping.

En feministisk budget
Arbetet för ett jämställt samhälle står i fokus för denna feministiska budget. Att se
och förstå den maktstruktur som råder i samhället är avgörande för att kunna
förändra den. I kommunen ska alla chefer kontinuerligt genomgå jämställdhetsutbildningar
och jämställdhetsarbetet ska struktureras och följas upp betydligt
bättre än idag. Jämställdhet innebär rättvisa, demokrati och delaktighet, att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. För att detta ska bli
verklighet förutsätts lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla
områden.
• Alla beslut som fattas i kommunen ska innehålla en jämställdhetsanalys.

Kommunens intäkter
Kommunens intäkter kommer till den största delen från kommunalskatt och
statsbidrag. Till det kommer utdelningar från kommunala bolag och avgifter i
verksamhet. Vänsterpartiet anser att en solidarisk finansiering är av yttersta vikt i
kommunen. Vi vänder oss emot att finansiera kommunal verksamhet genom uttag
av kapital från AB Stångåstaden. Allmännyttan står inför en stor expansion och att
i det läget föra över resurser från bolaget är ett hot emot soliditet och expansion.
Att ta ut stora summor ur allmännyttan kommer på sikt att kräva hyreshöjningar.
För att åstadkomma en solidarisk finansiering av de satsningar vi avser att göra, så
är en höjning av kommunalskatten en naturlig väg att gå. Således föreslår vi en
skattehöjning om 30 öre.
• Värdeöverföring från AB Stångastaden ersatts av skattehöjning
motsvarande 55 mkr, vilket motsvarar cirka 17 öre.
• Vänsterpartiets övriga satsningar motsvarar cirka 24 öre skattehöjning.

En demokratisk och effektiv organisation
Den svenska välfärden har länge haft ett mycket högt förtroende hos medborgarna.
Under senare år har dock detta förtroende sjunkit och allt fler ifrågasätter
välfärdens funktion och resultat. Denna kritik riktar sig allt oftare mot hur själva
styrningen av välfärden och den offentliga sektorn fungerar.
De styrmodeller som brukar kallas New Public Management pekas ofta ut som
problemet. De senaste decennierna har mål- och resultatstyrning, ökande kontroll
och användandet av ekonomiska incitament och köp-och-säljmodeller präglat
offentlig sektor. Man har försökt göra marknad av ett område som inte har med
marknaden att göra.
De åtgärder som var tänkta att minska byråkratin har idag skapat en helt ny
administrativ börda. Återrapporteringskrav, utvärderingar och kvantitativa
jämförelser tynger välfärdsmedarbetarnas vardag, men har inte införts av en slump.
De marknadsreformer som genomförts har haft svårt att garantera likvärdigheten.
Kontroller har varit nödvändiga i såväl privat som offentligt utförd välfärd för att
förhindra att ersättningsmodeller och konkurrens styr mot att man exempelvis
försöker undvika brukare som upplevs som kostsamma. Förekomsten av ett
vinstintresse i välfärden kräver reglering för att inte leda fel. Men New Public
Managements avarter drabbar hela välfärden, oavsett om utföraren är privat eller
offentlig.
I stället för att lita på välfärdsmedarbetarnas kompetens och erfarenhet sätts
fyrkantiga styrmodeller och betungande uppföljning i centrum. Användandet av
ekonomiska incitament och förekomsten av kommersiella intressen har fått
oönskade konsekvenser.
För att höja kvaliteten i kommunala verksamheter och bevara tilliten till välfärden
måste välfärdsmedarbetarnas kunnande, erfarenhet och yrkesetik tas tillvara mer än
i dag. Vi måste helt enkelt börja lita på kompetensen hos de anställda. För dem som
arbetar i offentlig sektor kommer det att innebära en större frihet, men också ett
större ansvar.
Marknadsreformerna i välfärden genomfördes många gånger snabbt och utan
konsekvensanalyser. Det är nu dags att gå in i ett nytt skede i utvecklingen av vår
gemensamma välfärd. Regeringen har aviserat att de kommer tillsätta en utredning
för att förbättra och demokratisera styrningen av välfärden i framtiden. Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL kommer under mandatperioden att prioritera
arbetet med att arbeta fram nya, bättre sätt att styra och leda välfärden.
För att Linköpings kommun inte ska hamna på efterkälken i denna för välfärden så
viktiga fråga är det dags att redan nu inrikta arbetet för att skapa en organisation
som styrs och leds utifrån medborgarnas behov och medarbetarnas kompetens.
• Med denna budget ges ett uppdrag till kommunledningskontoret att
påbörja ett utvecklingsarbete som ska leda fram till ett nytt sätt att styra
och leda kommunens verksamheter.

En välfärd fri från privata vinstintressen
När man arbetar med människor är kontakten mellan brukare och personal den
viktigaste pusselbiten för att uppnå god kvalité. Linköpings kommun ska erbjuda
en god välfärd med hög personaltäthet och god kontinuitet. För att åstadkomma det
så måste välfärden vara fri från privata vinstintressen. Istället för att ett fåtal ska
sko sig på bekostnad av dem som arbetar i, och som brukar välfärden, så ska alla få
ta del av en god välfärd. Var och en som behöver hjälp och stöd i Linköping ska
veta att de får ta del av en välfärd som går att lita på. Varje skattekrona som går in i
välfärden ska göra nytta där. Med Vänsterpartiets politik fasas de vinstdrivande
alternativen ut, till förmån för icke vinstdrivande organisationer och kommunens
aktör, Leanlink. Ett vinststopp ger mer pengar i verksamheten, där de kommer
brukarna till större nytta. Kvalitet, kontinuitet och brukarinflytande är ledorden för
Vänsterpartiets politik.
• Alla pågående upphandlingar i verksamheter där man arbetar med
människor i deras vardag ska omedelbart avbrytas.
• I den takt som avtal med privata, vinstdrivande aktörer går ut, ska
verksamheten återtas i kommunal regi.

Kommunen som arbetsgivare
Linköpings kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Vi ska i och med det
vara en arbetsgivare som erbjuder trygghet, flexibilitet och arbetsglädje. Fasta
anställningar ska vara norm i Linköpings kommun, vikariat undantag och allmän
visstid en anställningsform som fasas ut. Som anställd i kommunen ska man kunna
leva på sin lön. Det innebär i sin tur att alla ska ha rätt till ett heltidsjobb, med
möjlighet till deltid för dem som väljer det.
Alla människor ska kunna fylla sin tid med meningsfull sysselsättning. Oavsett
funktionsnivå så ska man känna att man är en del av samhället och att det man gör
är meningsfullt. För att åstadkomma det krävs det att fler arbeten skapas. Dessa
arbeten måste vara spridda över kommunen och en stor del av dem ska innehålla
handledning för att komma in i ett yrke, eller för att få stöttning så att meningsfullt
arbete kan utföras.

Jämställda löner och arbetsvillkor
Vänsterpartiet arbetar för att kommunen ska ta ansvar för att den kollektiva
lönediskrimineringen mellan män och kvinnor upphör. Vi kan göra mycket på
kommunal nivå, då 80 procent av de anställda inom kommuner och landsting är
kvinnor. Vänsterpartiet stödjer de fackliga kraven för höjda lägstalöner och
befattningslöner. Lika lön för likvärdigt arbete är vårt mål. Det är idag en realitet
att många inte kan leva på sin lön och att klassklyftorna ökar. Med bättre villkor
och höjda löner för de lägst avlönade i kommunen ökar trycket för att även den
privata omsorgssektorn höjer sina löner.
Arbetsvillkoren för män och kvinnor skiljer sig åt på fler områden än lönen, det
handlar om vilka som får arbetskläder, har de tryggaste anställningarna och har
karriärmöjligheter. Vi vill att Linköpings kommun ska vara en feministisk
arbetsgivare som aktivt synliggör och motverkar könsorättvisorna i arbetet.

Bekämpa diskrimineringen på arbetsmarknaden
På kommunens arbetsplatser ska det inte förekomma någon diskriminering.
Personalens sammansättning ska prägla det omgivande samhället. Vänsterpartiet
anser att flerspråkighet och flerkulturell erfarenhet ska ses som en merit vid
anställningar. Personalen, framförallt cheferna, ska få utbildning i diskrimineringsfrågor.
Linköpings kommun ska vara en förebild när det gäller att anställa
personer med funktionsnedsättningar.

Arbetstidsförkortning på försök
Många anställda i Linköpings kommun arbetar inom omsorgssektorn. Det kan vara
ett fysiskt eller psykiskt tungt arbete där många tvingas till deltidsarbete för att
orka. Vänsterpartiet anser att alla ska orka arbeta heltid, men anser därmed att det
nuvarande heltidsmåttet inte är lämpat för dem som har de mest krävande arbetena.
Under budgetperioden vill vi således inleda försök med sex timmars arbetsdag. Till
att börja med vill vi påbörja ett försök med sex timmars arbetsdag för
socialsekreterare inom socialkontoret, och personal på ett kommunalt äldreboende.
Delade turer ska fasas ut under budgetperioden. I takt med att utförarna inom
omsorgen blir färre underlättas detta.
• Försök med sextimmars arbetsdag: 5 mkr
• Delade turer inom omsorgsyrkena fasas ut: 5 mkr

Upphandling
Offentlig verksamhet upphandlar idag tjänster och varor till mycket stora belopp.
För att dessa pengar inte ska gå från det offentliga till privata ägare utan att göra
nytta, krävs politisk styrning. Vi kan, genom vårt sätt att styra upphandlingar göra
världen mer klimatsmart, mer jämställd och vi kan verka för en rättvisare
arbetsmarknad. Vänsterpartiet anser att det är dags för kommunen att våga ta sitt
ansvar som konsument och upphandlare.

Jämställd upphandling
I arbetet för att skapa ett jämställt samhälle har den offentliga sektorn ett stort
ansvar att ta för att främja och skynda på utvecklingen.
Att integrera jämställdhetsperspektivet vid offentliga upphandlingar säkerställer att
kvinnor, män, flickor och pojkar garanteras likvärdig service och rättvis fördelning
av resurser. Det är också ett sätt att höja kvaliteten på den offentligt finansierade
verksamheten.
Linköpings kommun köper varje år varor och tjänster för stora summor. I rollen
som inköpare finns det stora möjligheter att ställa krav på leverantörerna för att
främja jämställdheten i samhället. Upphandling sker i strikt reglerade former enligt
lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV).
Dessa lagstiftningar är i sig problematiska men då det är dessa som reglerar
offentlig sektor är det också dessa som man får förhålla sig till och i den mån det
går främja en positiv samhällsutveckling.
Lagstiftningen ger dock upphandlande myndigheter möjlighet att ställa olika krav
på leverantören utöver själva tjänsten eller varan. På miljöområdet har kommuner
och landsting kommit en bit på vägen. När det gäller att ställa krav på jämställdhet
finns mycket stora utvecklingsmöjligheter.
De krav som kan ställas på leverantörer är bland annat att de har en framtagen
jämställdhetspolicy, aktivt arbete med jämställdhetsintegrering, att man tydligt
visar att man följer gällande lagstiftning, visar på kunskap och kompetens inom
området och så vidare.
Att ställa krav på jämställhet vid upphandlingar är en liten del i ett större arbete.
Vänsterpartiet anser att jämställdhet är en faktor som fortlöpande ska beaktas inom
upphandling.

Vita jobb
Den ekonomiska brottsligheten omsätter varje år miljardbelopp. En del av detta
kommer från offentlig upphandling där oseriösa eller kriminella företag får
kontrakt med till exempel kommuner och landsting, som huvudentreprenör eller
dennes underentreprenör. Samhällskonsekvenserna av denna brottslighet är mycket
allvarliga. Skattemedel hamnar hos kriminella istället för i välfärden. Kriminella
företag betalar sällan skatt utan ofta förs pengar ut till skatteparadis.
Människor i en utsatt situation utnyttjas som arbetskraft med dåliga arbetsvillkor.
Detta innebär även en press på andra löntagares villkor. Seriösa företag kan inte
konkurrera med skumraskföretagen på lika villkor. Erfarenheter visar också att
omfattande ekonomisk brottslighet kan innebära att personerna bakom brottsligheten
blir maktfaktorer i samhället.
Det finns alltså otaliga orsaker för Linköpings kommun att stärka kampen emot den
ekonomiska brottsligheten. ”Vita jobb” är ett framtaget verktyg för att motverka
svartarbete och social dumpning vid offentlig upphandling. Vänsterpartiet anser att
Vita jobb-modellen ska implementeras i Linköpings kommun, att användas vid
upphandlingar, inom budgetperioden.

Linköping – en kommun för alla
Vänsterpartiet vill skapa ett jämlikt samhälle där alla, oavsett förutsättningar, kan
leva ett gott liv. Den välfärd som finns i Linköpings kommun måste successivt
byggas ut för att bli en viktig del i att ge alla barn samma möjlighet till att leva ett
gott liv. Det sociala arvet måste brytas för att inte fattigdom, ohälsa och utsatthet
ska föras vidare från föräldrar till barn. Nyckeln till att bryta det sociala arvet är
utbildning. Linköpings kommun ska därför erbjuda alla barn en god pedagogisk
vardag och se till att inte en enda unge blir utan förutsättningar för att klara
grundskolan.

Tidiga insatser är sociala investeringar
En av samhällets viktiga uppgifter är att ge varje barn som föds goda
förutsättningar för att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor som krävs
för att leva ett gott liv. Rätt form av tidiga och synkroniserade insatser från
samhället kan i många fall förhindra framtida psykisk ohälsa eller andra sociala
problem.

I Sverige kostar varje barn samhället cirka 3,5 miljoner kronor från det att hen föds
till att hen går ut gymnasiet. Frågan är om dessa pengar används på bästa sätt och
om barn med särskilda behov får rätt insatser så att den investering som görs
förvaltas.
Barns förutsättningar att lyckas i livet påverkas av en mängd faktorer, såväl ärftliga
och miljömässiga som enskilda livshändelser. Samhället försöker genom en rad
olika insatser att kompensera för dessa olika förutsättningar. Att så tidigt som
möjligt hjälpa barn och unga som har problem är bra för barnen, familjen och för
samhället.
För att barn och unga ska klara sin skolgång krävs att var och en får tillgång till de
resurser som krävs. Att klara skolan innebär att ungdomarna får med sig kunskaper
som gör att de står väl rustade för livet utanför skolan. Det finns flera viktiga
åtgärder som bör göras i dagens skola för att alla elever ska bli sedda och få den
hjälp som de behöver. Klasserna är idag stora och bör på sikt minskas.
I den budget som Vänsterpartiet förhandlat fram med regeringen finns bidrag till
kommunerna för att investera i skolan.

Rätt till förskola
Barn till arbetslösa och föräldralediga ska ha samma rätt som alla andra barn att få
vara i förskolan. När det kommer ett nytt barn i familjen så behöver det äldre
syskonet mer än någonsin sin trygghet i förskolan tillsammans med andra barn och
vuxna. Enligt FN:s barnkonvention så ska samhället alltid sätta barnens väl och ve i
första hand. Vänsterpartiet anser att alla barn ska beredas möjlighet att vistas 30
timmar i förskolan varje vecka. Förskolan har en viktig roll i att lägga grunden
inför framtida skolgång. För att detta ska vara genomförbart måste barngrupperna
minskas i storlek.
Alla barn i Linköpings kommun ska ha rätt till pedagogisk verksamhet. För de barn
som tillfälligt vistas i Linköpings kommun så ska tillfälle ges att ta del av
pedagogisk verksamhet. Det gäller även i de fall då föräldrarna är fattiga EUmedborgare
som kommer till kommunen för att hitta arbete eller för att tigga.
• Möjlighet till 30 timmar per vecka i förskola för barn till föräldralediga
och arbetslösa: 25 mkr

Genusmedvetenhet
För Vänsterpartiet är det viktigt att alla som arbetar med människor på olika nivåer
i kommunen genusmedvetna, och att barn och ungdomar från tidig ålder möter
både män och kvinnor som arbetar i förskolan, skolan och i gymnasiet.
Medvetenheten bland personalen om hur gamla fördomar och mönster lärs ut och
lärs in är viktigt så att man kan bryta det rådande systemet. Man föds inte till flicka
eller pojke, man formas av samhället. Återkommande fortbildning om genusfrågor
ska vara en självklarhet för all personal i förskola och skola.

Alla ska klara grundskolan
Vänsterpartiet anser att alla ska få den hjälp de behöver för att klara godkända
betyg i grundskolan. Godkända betyg är nyckeln till ett fungerande vuxenliv.
Delaktighet och förståelse för det demokratiska samhällets struktur är en viktig del
för ungdomarnas utveckling till fria demokratiska medborgare. Att gå ut
grundskolan utan att ha klarat alla ämnen med godkänt betyg är inte ett
misslyckande enbart för eleven, utan för hela samhället. För individen kan detta bli
början på en livslång utsatthet.
Skolan måste få resurser att ge alla barn och ungdomar möjligheter att klara
samtliga ämnen i grundskolan.
• Stödinsatser och sommarskola: 10 mkr

Ekologisk mat
För att uppnå ett hållbart samhälle bör vi i högre utsträckning ställa om till
ekologisk matproduktion. På sikt bör den mat som serveras var ekologisk och/eller
närproducerad i hög utsträckning. Alla förskole- och skolmåltider i Linköpings
kommuns regi ska ha minst en dag per vecka med enbart vegetarisk kost.
• Fler måltider med ekologiska och/eller närproducerade produkter: 3 mkr

Elevhälsa
Vänsterpartiet anser att skolhälsovården behöver förstärkas. Skolhälsovården är en
naturlig och viktig del av svensk skola, som för att utvecklas behöver ett tydligt
uppdrag och öronmärkta pengar. Skolsjuksköterska, kurator och psykolog behöver
finnas tillgängliga för alla barn under skoltiden och tiden på varje skola ska vara så
väl tilltagen att man ska kunna boka en tid med kort varsel.
• En riktad förstärkning görs av elevhälsan med 5 mkr.

Lära och utvecklas hela livet
Människor förändras och utvecklas hela livet. Linköpings kommun ska ha ett
utbildningsutbud som möjliggör för människor att byta yrke som vuxen.
Vuxenutbildningen ska vara väl matchad mot arbetsmarknaden. Den som behöver
komplettera, validera eller ändra sin utbildning ska ha stora möjligheter att göra
det, oavsett bakgrund.

Omsorg i Linköpings kommun
Brukarinflytande är grundläggande i all omsorg. Var och en ska känna att den har
makten över sitt liv och över sin tid. För att ge god omsorg och brukarinflytande så
behövs hög personaltäthet och god kontinuitet. Det är oförenligt med verksamheter
som syftar till att samtidigt kunna lyfta vinst ur verksamheten, då all vinst sker på
bekostnad av bemanning.
I de delar av livet då man inte klarar sig själv, utan behöver hjälp och stöd, är
behovet av autonomi som störst. Brukarens syn på sina behov ska, så långt det är
möjligt, få råda i omsorgen.
Som boende i Linköpings kommuns särskilda boenden ska man kunna lita på att
verksamheten ska drivas med kontinuitet och kvalitet. När man som ung flyttar
från sina föräldrar och in i ett gruppboende så ska man känna sig trygg att den
personal man möter idag, inte är upphandlad och utbytt imorgon.
• All äldreomsorg i Linköpings kommun ska övergå i kommunal eller idéburen
regi.
• Omsorg i Linköpings kommun ska inte upphandlas utan hanteras
långsiktigt i kommunal regi.
• Personaltätheten ska ökas, både dag- och nattetid: 20 mkr

Utsatta EU-medborgare
De människor som kommer till Linköpings kommun ska välkomnas. Det gäller
oavsett om man kommer som turist, inflyttande eller i hopp om att under en period
kunna arbeta eller tigga ihop till sitt dagliga bröd. Linköpings kommun ska värna
om att alla människor ska behandlas med respekt och att alla som vistas i
Linköpings kommun får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.
• Linköpings kommun ska erbjuda natthärbärge till bostadslösa under den
kalla årstiden.
• Mark ska anvisas för att öppna för boende med enkel campingstandard i
Linköpings kommun.
• Barn till tiggande EU-medborgare i Linköpings kommun ska erbjudas en
pedagogisk vardag.

Hållbar samhällsbyggnad
Vi måste ändra vårt sätt att leva på planeten jorden, för att på så sätt kunna behålla
ett värdigt liv här. Linköpings kommun har en viktig uppgift i att begränsa den
påverkan vi har på miljön och på klimatet. De redskap som står till buds är
möjligheten att förändra människors vanor för transporter och konsumtion,
samtidigt som den förändringen också måste omfatta kommunen som konsument
och aktör.
• Ägardirektiven för de kommunala bolagen ska justeras för att utgå från
ett hållbarhetsperspektiv.

Hållbar utveckling av staden, tätorterna och landsbygden
Hela Linköpings kommun ska kunna leva. Man ska kunna bo och hitta sin
försörjning var som helst i kommunen, genom att studera och arbeta. För att det ska
vara möjligt så måste kommunen aktivt verka för att merparten av alla som bor i
kommunen ska kunna åka kollektivt till närmaste tätort. Kommunen bör driva
frågan aktivt gentemot regionen som i slutänden äger frågan. I de fall där busslinjer
läggs ned har kommunen en aktiv roll i att tillförsäkra sina medborgare ett
funktionellt alternativ. Framförallt gäller att gymnasieelever, som inte har körkort
eller bil, ska ha möjlighet att delta i fritids- och kulturaktiviteter utan att alltid vara
beroende av skjuts av föräldrar. Effektiva och välfungerande bilpooler måste också
uppmuntras och stödjas där intresse att starta sådana finns.
En utbyggnad kring de mindre tätorterna är viktig för att där skapa förutsättningar
för kommersiell och offentlig service. En välfungerande infrastruktur är viktig för
såväl företag som privatpersoner. Företagare är beroende av att kommunicera med
kunder och leverantörer både digitalt och fysiskt via transporter. Till den infrastruktur
som möjliggör att vara fast bosatt på landsbygden hör tillgång till
matvaruaffär, med möjlighet till gratis och regelbunden hemkörning av beställda
varor för den som bor på visst avstånd och inte själv kan köra till och från affären.
Lanthandeln ska också kunna erbjuda viss offentlig service, genom att kunder får
tillgång till dator och därmed information för dem som önskar. Förskola, skola och
fritidshem ska också finnas på rimliga avstånd, så att de yngsta barnen inte behöver
skjutsas alltför långa sträckor.
Kommunen ska vara attraktiv för företag som ger arbete inom flera olika
branscher. Med hjälp av ett välutvecklat och miljövänligt transportsystem ska
företag kunna etablera sig i så många delar av kommunen som möjligt. Detta
gynnar en positiv befolkningsutveckling och innebär att arbetstillfällen sprids. Det
är dessutom viktigt att företag får en blandad struktur istället för att vara knutna till
några få sektorer. Detta minskar sårbarheten vid konjunktursvängningar. Att bygga
bostäder och arbetsplatser inom samma område är också positivt ur
hållbarhetssynpunkt
Kvinnor som bor på landsbygden har ofta utbildning på en högre nivå än männen,
men deras inkomster är lägre. Ett skäl till detta kan vara att arbeten som motsvarar
deras utbildningsnivå saknas på hemorten. Ett annat skäl kan vara att kvinnor i
högre utsträckning – för att få en rimligt lång arbetsdag inklusive pendling till
större orter – ”väljer” att förvärvsarbeta mindre än heltid. Det är också vanligt att
kvinnor på landsbygden driver företag, men detta är ofta en sidoinkomst i
förhållande till inkomst av anställning, inte den huvudsakliga försörjningen.
• Näringslivskontoret ska ges i uppdrag att särskilt uppmärksamma
kvinnors företagande och stödja entreprenörer med rådgivning
• Rådgivning till företag på landsbygden: 1 mkr

Miljö och klimat
Linköpings kommuns målsättning är att vara koldioxidneutralt år 2025. Det
innebär att vi fram till detta år radikalt måste ha minskat våra koldioxidutsläpp. Det
är ett högt uppsatt mål, som kräver stora insatser både på energi- och transportområdet.
Kommunen och dess bolag behöver satsa mer på solkraft samt påverka
privata fastighetsägare i deras val av satsningar.
• Riktad rådgivning ges till fastighetsägare.

Boende
Behovet av bostäder är stort i Linköpings kommun. För att tillse att alla människor
har en bostad som passar dem, så måste fler bostäder byggas. Vänsterpartiet anser
att de bostäder som byggs ska vara till stor del hyresrätter med låga hyror.
Hyreslägenheter bör byggas även i Linköpings kommuns ytterområden och i andra
tätorter än Linköping. De bostäder som byggs ska svara mot högt ställda miljömål.
Vänsterpartiet vill se en bostadsmarknad som motverkar segregation. Ett sätt att
lösa detta är att vid planering av nya bostadsområden skapa blandade bostadsformer
för människor med olika ekonomiska och sociala förhållanden Att öka
andelen hyresrätter står i fokus eftersom kommunernas boendeplanering måste utgå
från medborgarnas behov. Vänsterpartiet anser att det allmännyttiga kommunala
bostadsföretaget, AB Stångåstaden, ska ha en stark ställning på bostadsmarknaden
och föregå med gott exempel gentemot andra hyresvärdar. Vänsterpartiet vill också
se en ökad demokratisering i boendet. Det innebär att de boende själva ges stor
makt att bestämma över utvecklingen i sitt bostadsområde. Självförvaltning, där
hyresgästerna till exempel ansvarar för en del av den yttre skötseln i området och i
gengäld får lägre hyra, kan vara en sådan modell. Även när det gäller miljöförbättringar
måste de boende involveras i processen. Vi anser att kommunen genom de kommunala
bolagen bör frigöra mer yta för stadsodling vilket uppmuntrar
hyresgäster till ökad egenodling.

Cirkulär ekonomi
Vänsterpartiet förespråkar att kommunen i allt högre grad övergår i det vi kallar
cirkulär ekonomi. Det innebär en övergång från den linjära ekonomin till den
cirkulära där alla produkter antingen bör vara biologiskt nedbrytbara, eller bör
kunna återinföras i det tekniska kretsloppet. Politiska åtgärder är nödvändiga både
inom EU och nationellt, för att styra emot en cirkulär ekonomi. Det finns nu
exempel på kommuner i Sverige där verksamheten börjat ta inriktning mot denna
typ av ekonomisk styrning och nu är det Linköpings tur.
Det skulle innebära att många nya klimatsmarta och hållbara förslag kommer se
dagens ljus! Vänsterpartiet har redan en rad sådana förslag såsom att kommunen
ska öka och bättre utnyttja solenergi till exempel att bygga en publik anläggning
för tankning av elbilar. Vi föreslår att Linköpings kommun upplåter mer plats till
olika organisationers insamlingskärl för återbruk i anslutning till
återvinningsstationerna.
Vänsterpartiet vill att kommunen och dess bolag ställer krav vid upphandling av
byggentreprenader så att bästa energieffektivitet och effektivaste materialåtervinning
vid nybyggnation och renovering utnyttjas.
• En utredning ska tillsättas för att utreda hur Linköpings kommun ska
kunna övergå till en mer cirkulär ekonomi.

Kultur och fritid
Såväl yngre barn som ungdomar och vuxna bör ha tillgång till ett varierat utbud av
fritids- och kulturaktiviteter. Detta är viktigt för den individuella utvecklingen, och
är likaså viktigt för att individen ska få ta del av samspel med andra under
demokratiska former och utvecklas till en ansvarskännande medborgare. Många är
också exemplen på att idrotts- och kulturföreningars arbete med integration är
framgångsrikt.
Flickor och pojkar, kvinnor och män väljer ofta aktivitet utefter vad som är
”kvinnligt” eller ”manligt” passande. Hushållets privatekonomi medger ibland att
ungdomar kan utöva aktiviteter som är dyrbara vad gäller utrustning, och att
föräldrar ofta behöver skjutsa till olika platser. Andra barn ges inte samma
möjligheter.
Vänsterpartiet anser att flickor och pojkar ska ges samma rättigheter och
möjligheter till en meningsfull fritid. Föreningarnas bidrag och villkor ska granskas
ur ett jämställdhets-, jämlikhets- och integrationsperspektiv. Kommunens
fritidsgårdar och mötesplatser ska aktivt jobba med att både flickor och pojkar ges
makt, resurser och utrymme. Kommunens bolag ska ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv
i avtal om stöd till idrottsföreningar.

Kulturskola och Teknikskola
Vänsterpartiet vill motverka att socioekonomiska förhållanden avgör vilka barn
och ungdomar som får möjlighet att tillgodogöra sig kultur och ägna sig åt en egen
kreativ verksamhet. Förutom att vi strävar efter en nolltaxa i kulturskolan bör
kultur i ökad grad integreras i skolan. Det är viktigt att för barn och unga
synliggöra det kulturutbud som finns i vår kommun, och uppmuntra dem att ta för
sig av detta. Kulturen ska tillhöra alla.
Inom ramen för Kulturskolan bör som tidigare finnas en bredd av konstformer: bild
och form, teater, dans, musiklek, instrumentlekar, olika instrument, musikteori och
sång. Vänsterpartiet vill lägga till ett nytt område, att utveckla det skrivna ordet.
Detta kan ske på många olika sätt, så som beskrivits i en motion från Vänsterpartiet
i januari 2014.
Vänsterpartiet vill förstärka kulturskolan för att bredda rekryteringen dit. Vi
vill införa nolltaxa i kulturskolan, eftersom vi ser det som ett första steg mot att
alla barn ska kunna börja i kulturskolan. Vänsterpartiet vill också inrätta en
teknikskola, så att barn och ungdomar på sin fritid kan utveckla kunskaper om,
och i, teknik.
Barn och unga som bor på landsbygden har sämre möjligheter att fritt välja
idrotts- eller kulturaktivitet än sina jämnåriga i staden. Idrottsföreningen på
orten erbjuder kanske endast fotboll, brist på kommunikationer gör det
omöjligt att delta i Kulturskolan.
Vänsterpartiets mål är att på sikt ha en avgiftsfri kulturskola.
• Kultur- och fritidsnämnden ska särskilt beakta att barn och unga på
landsbygden får till gång till ett bredare utbud, när föreningsbidrag
beviljas.
• Skrivarskola inrättas inom ramen för kulturskolan: 1 mkr
• Teknikskola inrättas: 1,5 mkr
• Extra stöd till föreningar som arbetar med integrationsinsatser: 1 mkr

Kultur och tillgänglighet
För en del av kommunens invånare finns sämre möjligheter när det gäller att
komma till det kulturutbud som erbjuds i staden, landsbygdsinvånaren behöver en
buss som passar, den som bor på äldreboendet kan ha fysiska svårigheter att
komma ut. Vänsterpartiet föreslår att de som ansvarar för det kulturutbud som
kommunen har inflytande över försöker finna lösningar som medger att kulturen
kommer till medborgaren, inte enbart medborgaren till kulturen. Kan Arenabolaget
förlägga småskaliga evenemang till bygdegården, så kan både bygden och
invånarna få ett rikare liv.
Kulturen ska ges en naturlig arena där människor bor och vistas. För dem som inte
kan ta sig till kulturupplevelser ska kulturen vara uppsökande. Det gäller
exempelvis för servicehus och gruppbostäder.

Stöd till föreningslivet
Föreningar är i sig en mötesplats för människor, och ett föreningshus där olika
intressen kan mötas ger nya möjligheter till personlig utveckling. Tillgång till
mycket billiga möteslokaler är en förutsättning för att små och fattiga föreningar
ska kunna utveckla sin verksamhet.
Ungdomar går i dag ofta samman för att bilda opinion kring ”nya” frågor och de
har ingen ekonomisk möjlighet att hyra egna lokaler.
Invandrarföreningarna i Linköping är många och kan vara en viktig tillgång i
integrationen mellan nya och gamla svenskar. Ett föreningshus där yngre och äldre,
nya och gamla svenskar kan mötas öppnar för nya möjligheter.
Det är viktigt att föreningsbidragen från kommunen samordnas mellan nämnderna.
Idag söks bidragen hos olika nämnder och ibland kan samma förening vara
berättigad till bidrag från flera olika nämnder.